doc Pastorale Eenheid Heilige Maria & Heilige Johannes
Welkom bij de pastorale eenheid H. Maria en H. Johannes!

Credo (of geloofsbelijdenis)

01 januari 2012
Credo (of geloofsbelijdenis)

De Geloofsbelijdenis (in het Latijn Credo) verwoordt de belangrijkste geloofspunten. Er zijn twee versies van het Credo: een korte en een lange. De korte tekst wordt de Apostolische Geloofsbelijdenis (in het Latijn Symbolum Apostolorum) genoemd en de langere tekst de Geloofsbelijdenis van Nicea (in het Latijn Symbolum Nicaenum Constantinopolitanum).

Apostolische geloofsbelijdenis (Credo of De Twaalf Artikelen van het geloof)

Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van Hemel en Aarde.

En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,

die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria;

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,

die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden,

die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,

vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.

Ik geloof in de heilige Geest;

de heilige katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen;

de vergeving van de zonden;

de verrijzenis van het lichaam;

en het eeuwig leven.

Amen.

In het Latijn

Credo in Deum Patrem omnipotentem, Creatorem caeli et terrae,

et in Iesum Christum, Filium Eius unicum, Dominum nostrum,

qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine,

passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus,

descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis,

ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Patris omnipotentis,

inde venturus est iudicare vivos et mortuos.

Credo in Spiritum Sanctum,

sanctam Ecclesiam catholicam, sanctorum communionem,

remissionem peccatorum,

carnis resurrectionem,

vitam aeternam.

Amen.

Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel

Ik geloof in één God de almachtige Vader

Schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.

En in één Heer, Jezus Christus,

eniggeboren Zoon van God,

vóór alle tijden geboren uit de Vader.

God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God.

Geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader,

en door wie alles geschapen is.

Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald.

Hij heeft het vlees aangenomen door de heilige Geest uit de Maagd Maria

en is mens geworden.

Hij werd voor ons gekruisigd,

Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven

Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften.

Hij is opgevaren ten hemel: zit aan de rechterhand van de Vader.

Hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen levenden en doden

en aan zijn rijk komt geen einde.

Ik geloof in de Heilige Geest die Heer is en het leven geeft

die voortkomt uit de Vader en de Zoon

die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt;

die gesproken heeft door de profeten.

Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk.

Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden.

Ik verwacht de opstanding van de doden

en het leven van het komend rijk.

Amen.

In het Latijn

Credo in unum Deum.

Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium.

Et in unum Dominum Jesum Christum, Filium Dei unigenitum.

Et ex Patre natum ante omnia saecula.

Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo vero.

Genitum non factum, consubstantialem Patri: per quem omnia facta sunt.

Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de caelis.

Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine: et homo factus est.

Crucifixus etiam pro nobis: sub Pontio Pilato, passus et sepultus est.

Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas.

Et ascendit in caelum: sedet ad dexteram Patris.

Et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos: cuius regni non erit finis.

Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit.

Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur: qui locutus est per prophetas.

Et unam sanctam catholicam et apostolicam Ecclesiam.

Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum.

Et exspecto resurrectionem mortuorum.

Et vitam venturi saeculi.

Amen.