doc Pastorale Eenheid Heilige Maria & Heilige Johannes
Herdenkingsmis gestorven religieuzen

De Aloude Broederschap van het Hoog Heilig Sacrament

10 juni 2014
De Aloude Broederschap van het Hoog Heilig Sacrament
Geschiedenis
In de late Middeleeuwen nam de verering van het Heilig Sacrament, als herinnering aan het kruisoffer van Christus, een hoge vlucht, vooral in de Zuidelijke Nederlanden. In 1480 werd in de Bossche Sint-Jan een broederschap opgericht 'tot eer van het allerheiligste en eerbiedwaardige Sacrament'. In een schepenakte uit die tijd is vastgelegd dat de broederschap in een eigen kapel in de Sint-Jan een altaar inrichtte 'om daar de geheimen te vieren tot lof van het eerwaardig Sacrament'. Met die vieringen wilde de Broederschap de aanwezigheid van Christus in de Eucharistie benadrukken.

Deze Broederschap bestaat nog altijd. Haar statuten en doelstellingen zijn nog dezelfde als vijf eeuwen geleden. Uiteraard heeft zij na de inname van de stad in 1629 haar kapel moeten ontruimen en de Sint-Jan moeten verlaten. De Broederschap dook onder in de schuilkerken van de stad. Vanaf het eerste kwart van de negentiende eeuw was zij gevestigd in de parochiekerk van Sint-Pieter. Toen deze kerk in 1972 werd gesloten, vond de Broederschap onderdak in de Kapucijnenkerk. Sedert de onttrekking van die kerk aan de openbare eredienst in 2002 is de Broederschap weer teruggekeerd naar de Sint-Jan.

Wat is de Broederschap?
De Broederschap is een vereniging van personen die zich richt op de bijzondere verering van het H. Sacrament en bestaat uit broederheren, die het bestuur van de Broederschap vormen, en gewone leden. De Broederschap probeert de verering van het H. Sacrament te bevorderen door iedere derde zondag van de maand een broederschapsmis te houden. Daarbij vervullen de broederheren een bijzondere functie door tijdens het eucharistisch gebed en de consecratie een corona rond het altaar te vormen.

 

Bijzondere aandacht krijgen daarnaast de vieringen van Witte Donderdag, de Eerste H. Communie en Sacramentszondag. Op die laatste dag wordt een korte Sacramentsprocessie gehouden. Ook ijvert de broederschap voor deelname aan de jaarlijkse Stille Omgang in Amsterdam, om daarmee eer te brengen aan het H. Sacrament. Voorts is zij jaarlijks aanwezig tijdens de in juni gehouden Sint Jansprocessie in Laren (NH), ook een Sacramentsprocessie. Met de Broederschap van Onze Lieve Vrouw bestaan warme banden, waarbij onze Broederschap bijvoorbeeld altijd actief participeert in de Maria-ommegang in mei.Wanneer is de Broederschap actief?
iedere derde zondag van de maand, in de eucharistieviering van 10.00 uur, is de Broederschap aanwezig bij de viering van het H. Sacrament. Na afloop komen wij nog even tezamen om na te praten over de viering. Zoals hiervoor vermeld organiseert de Broederschap mede de vieringen van Witte Donderdag en Sacramentszondag. Daarnaast worden op gezette tijden voordrachten georganiseerd over een thema dat verband houdt met het H. Sacrament.Lid worden?
Wanneer u zich als lid bij deze broederschap wilt aansluiten, dan kan dat. Van u wordt verwacht zoveel mogelijk de maandelijkse broederschapsmissen mee te vieren en zo mogelijk ook aan de genoemde activiteiten deel te nemen. De broederschap van haar kant zorgt voor de hoofdintentie voor de derde zondag van de maand: 'Voor de levende en overleden leden van de broederschap' en nodigt aan het begin van ieder kwartaal de leden uit na de hoogmis op de derde zondag van de maand voor een korte ontmoeting van haar leden.

Als u de doelstelling van de verering van het H. Sacrament onderschrijft kunt u zich opgeven en lid worden. Van de leden wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd, waarbij gedacht wordt aan een bedrag van € 25,- per jaar.

U kunt zich opgeven via hsacrament@gmail.com of zich wenden tot een van de broederheren.