doc Pastorale Eenheid Heilige Maria & Heilige Johannes
Kerstvieringen 2019

Nieuws uit het bestuur

03 juni 2015
Nieuws uit het bestuur

Voor het laatste nieuws verwijs ik u graag naar het Kerkvenster.
http://mariajohannes.nl/parochiebladen.aspx

Het beleidsplan van de H. Maria parochie uit 2018 is te lezen via de link.


Openbare besluitenlijst vergadering bestuur Parochie H. Maria op 16 februari 2016

1. Inspiratiedag september 2016. – Deze zal worden beperkt tot de voormiddag en worden afgesloten met een lunch. Deelname wordt breed opengesteld voor alle actieve parochianen, met name de vrijwilligers. Er zal een voorbereidingsgroep worden gevormd uit vertegenwoordigers van de contactgroepen o.l.v. de plebaan.

2. Archieven – M. v. Heumen is bezig met het verzorgen van de bestuursarchieven van de oude parochies. Er zal om ondersteuning door meer vrijwilligers en/of een stagiaire worden geworven in het Kerkvenster. Hetzelfde zal ook gebeuren voor ondersteuning van J. Borst voor het maken van een organogram van verantwoordelijkheden in de parochie.

3. Lambertuskerk- Er zal in de Lambertuskerk een hoofdaltaar afkomstig uit het Museum voor Religieuze Kunst worden geplaatst. Er zullen plannen worden ontwikkeld voor een aanbouw aan de Lambertuskerk om haar geschikt te maken als hoofdkerk.


Kerkbestuur Sint Jan – januari 2016

Het kerkbestuur van de Sint-Jan is deze periode vooral druk met verschillende publieksactiviteiten. Op 13 december werd door de bisschop de Heilige Deur van de kathedraal plechtig geopend, in navolging van de Heilige Deur in de Sint-Pieter die door paus Franciscus werd geopend op 8 december ten teken van het begin van het Jaar van de Barmhartigheid. In de kerstperiode hebben vele duizenden mensen de kerststal in de Sint-Jan bezocht. De keuze voor een combinatie met iconen bleek een schot in de roos.

Iconenschilder Geert Hüsstege ontwierp een fraaie route met twaalf taferelen uit het kerstverhaal waarin een icoon en een beeldengroep samen de scène verbeeldden en elkaar aanvulden. De bouwers die maandenlang druk zijn geweest dit ontwerp uit te voeren hebben geweldig bijgedragen aan het grote succes,dat doorging tot eind januari. Het afbreken van de kerststal in februari was ook weer een flink karwei.

Een ander groot project voor de Sint-Jan is het Jeroen Bosch Jaar (‘JB500’) met op 12 februari de feestelijke opening, waarbij een gedenksteen voor de schilder in de Sint-Jan werd onthuld, en met het project‘Wonderlijke Klim’ dat geopend werd op 4 maart. Tot slot zijn prachtige beelden uit de doopkapel uitgeleend aan het Noord-Brabants Museum ter gelegenheid van de grote Jeroen Bosch tentoonstelling aldaar. Binnen het bestuur wordt intussen hard gewerkt aan de coördinatie van de vele vrijwilligersactiviteiten in en om de Sint-Jan. Het bestuur streeft naar een betere afstemming met en tussen de activiteiten van vrijwilligers. Zonder hen zou de Sint-Jan niet kunnen voortbestaan als levende gemeenschap. Nieuwe aanwas van de vrijwilligersgroepen, ook met jongere vrijwilligers, is essentieel, wil de Sint-Jan “draaiend" kunnen blijven. Het bestuur wil in de komende periode verder onderzoek en wat vrijwilligersgroepen nodig hebben om goed te kunnen functioneren en om nieuwe leden te kunnen aantrekken.

Voor iedereen die als vrijwilliger mee wil gaan doen:U bent heel welkom! U kunt zich melden via vrijwilligers die u bezig ziet, of via communicatie@mariajohannes.nl


Openbare Besluitenlijst vergadering parochiebestuur H. Maria-parochie van 19 januari 2016

1. Het parochiebestuur heeft kennisgenomen van het werk van de Projectgroep/Stuurgroep gebied kerk Maliskamp e.o. De projectgroep heeft drie plannen geselecteerd die in aanmerking komen om verder onderzocht en besproken te worden met alle betrokkenen. Dit zal nu in de komende maanden gebeuren.

2. Het kerkbestuur heeft besloten, dat voortaan elk jaar in september een plan zal worden gemaakt voor de vieringen op de belangrijkste kerkelijke feestdagen in het komend kerkelijk jaar. Dat plan zal, na inspraak van de betrokkenen, dan voor het begin van het nieuwe kerkelijk jaar worden vastgesteld, zodat iedereen in de parochie tijdig weet waar hij aan toe is.

3. Binnen het parochiebestuur vindt een nadere portefeuilleverdeling plaats. De heer J. Jansen wordt secretaris; de heer J. Borst gaat Communicatie-zaken doen. De vice-voorzitter, de heer T. Streppel neemt voorlopig de Vastgoedportefeuille waar.

4. De website van de parochie is aangepast en er wordt een facebookpagina gemaakt.


Kerkbestuur Sint Jan – kerkvenster november 2015

Het kerkbestuur van de Sint Jan werkt samen met de Contactgroep aan het versterken van de pastorale activiteiten in en om de kathedraal. Belangrijk is dat we de vaste betrokken bezoekers een warm welkom geven, en daarnaast met nieuwe initiatieven ook nieuwe bezoekers verwelkomen en binden. Er zijn al drie goede eerste stappen gezet:het maandelijks koffiedrinken, na beide missen op elke eerste zondag van de maand; het maandelijks uitnodigen van parochies uit het bisdom voor een bedevaartsmis om 11.45 uur op de laatste zondag van de maand; en de maandelijkse gezinsvriendelijke Mis, vast op elke eerste zondag om 11.45 uur. In deze viering worden de nieuwe dopelingen, communicanten, vormelingen en huwelijksparen voorgesteld aan de gemeenschap. Er is dan altijd een kinderwoorddienst, (meer) Nederlandstalige samenzang, en gezamenlijk koffiedrinken na de Mis. Allemaal onderdelen die willen bijdragen aan een warme ervaring van samenzijn en gemeenschap, en die ons als parochie helpen antwoord te geven op onze opdracht: het evangelie uit te dragen voor iedereen. Ook aan de mensen die als vrijwilliger met hart en ziel bijdragen aan de Sint-Jansgemeenschap wil het bestuur aandacht geven. Daarom heeft het bestuur de afgelopen tijd het overleg met het Vrijwilligersgilde geïntensiveerd, met als doel de samenwerking te stimuleren binnen de vele groepen die actief zijn in en om de kathedraal. Dit voornemen moet de komende tijd resulteren in concrete stappen. Veel praktisch werk was er wat betreft de renovatie van de noordzijde van de kathedraal, het schoonmaken en aanlichten van het entreeportaal van de Mariakapel, de komende aanpassing van de Sacramentskapel wat licht, geluid, verwarming en geluidsarm maken betreft, de afstemming van de informatieschermen in de kathedraal, en de ontwikkeling van een nieuw verlichtingsplan voor de hele kerk.

Verder is het bestuur in de afgelopen maanden intensief bezig geweest met projecten die de kathedraal nog meer bekendheden aantrekkelijkheid moeten geven: het nieuwe Sint-Jansmuseum en De Wonderlijke Klim. In beide gevallen is veel overleg met de gemeente vereist en werkt het bestuur samen met stichtingen die de projecten uitwerken. In de volgende Kerkvenster leest u uitgebreid over het project De Wonderlijke Klim,dat voor komend voorjaar in de planning staat.


Kerkbestuur H. Maria – kerkvenster november 2015

Het parochiebestuur van de H.Maria parochie heeft besloten dat voortaan de belangrijkste besluiten van de kerkbestuursvergadering in de Nieuwsbrief zullen worden gepubliceerden eens per kwartaal een samenvatting daarvan in het Kerkvenster. In deze editie vindt u enkele punten uit de besluitenlijsten van de periode augustus t/m oktober. Vluchtelingen: Op de bestuursvergaderingen van augustus,september en oktober 2015 heeft het parochiebestuur zich diepgaand beziggehouden met de rol die onze parochie moet spelen in het verscherpte vluchtelingenvraagstuk. Inmiddels heeft de Diakoniegroep Rosmalen een haal- en brengdienst in het leven geroepen voor de christenen in de Autotron, die een viering willen bijwonen in de Lambertuskerk. Er is gevraagd om fietsen. De Diakoniegroep Rosmalen en de Brigittagroep is gevraagd een avond te verzorgen voor hen die vrijwilligerswerk onder de vluchtelingen doen. Hiermee kan een basis worden gelegd voor een laterprogramma van activiteiten, gericht op het nieuwe asielzoekerscentrum,wanneer dat gereed is (eind 2016).Ook wil het parochiebestuur onderzoeken of het een bijdrage kan leveren aan de aanpak van het knelpunt van het gebrek aan betaalbare huisvesting voor asielzoekers en vluchtelingen die mogen blijven.Het bestuur zal bij de woningbouwcorporaties vragen of er belangstelling is om dit type woningen in de HH. Hartenkerk te bouwen.

Welkom nieuwe parochianen: Het verwelkomen van nieuwe parochianen moet worden georganiseerd per geloofsgemeenschap:Sint-Jan, ’s-Hertogenbosch-stad,Noord, en Rosmalen, met als hoofdkerken: Sint-Jan, Sint-Lucas,Willibrord, en Sint-Lambertus.

Sint-Cathrien: Het parochiebestuur is geïnformeerd over de voortgangen verdergaande uitwerking van de plannen die zijn ingediend voor de herontwikkeling van de Sint-Cathrien en de HH. Hartenkerk.Gekoerst wordt op besluitvorming in november of december a.s.

Sint-Lucaskerk: De zaal van de St. Lucaskerk zal worden opgeknapt(nieuwe vloerbedekking, nieuwe gordijnen, nieuwe verf op de wanden). Er zal een werkgroepje worden gevormd om een krachtiger coördinatie voor de activiteiten in deze kerk op te zetten.

Mariakapel Orthen: Er zal bij de gemeente een vergunning worden aangevraagd voor de verbouwing van de doopkapel van de San Salvator in Orthen tot een Mariakapel,met open deur aan de pleinzijde.In aanloop tot de realisatie daarvan gaat het bestuur op zoek naar kandidaten om deze kapel in de toekomst te verzorgen.

Koren: Er zal een overzicht gemaakt worden van alle koren in de parochie (exclusief de Schola Cantorum van de Sint-Jan). De daarmee gemaakte afspraken en de kosten zullen in beeld worden gebracht.Dit alles zal helpen om onderlinge afstemming en samenwerking van de koren mogelijk te maken.


Uit het kerkbestuur van H. Maria – september 2015

Openbaarheid. Het kerkbestuur van de H. Maria parochie heeft op zijn vergadering van 15 september besloten, dat er voortaan een lijst van de belangrijkste besluiten van de kerkbestuursvergadering in de Nieuwsbrief zal worden gepubliceerd.

Vluchtelingenvraagstuk: Op deze vergadering heeft het kerkbestuur zich diepgaand bezig gehouden met de rol die onze parochie moet spelen in het verscherpte vluchtelingenvraagstuk. Besloten is, in de eerste plaats, dat, conform de oproep van Paus Franciscus, de parochie zijn onroerend goed beschikbaar stelt voor de eerste acute opvang van vluchtelingen. Daarbij gaat het in principe om alle kerken, maar uiteraard als eerste de kerken die momenteel vrij zijn, dan de andere kerken ook als die momenteel in gebruik zijn, maar daarvan dan wel in de laatste plaats de St. Jan, omdat die toch het minst praktisch lijkt. Selectie moet in samenspraak met het COA en de gemeente plaatshebben. In de tweede plaats wil het kerkbestuur de vluchtelingen in het Autotron Christelijke vieringen aanbieden. Vooralsnog wordt gedacht aan een Engelstalige Mis in de H. Lambertus met ontvangst achterin de kerk of in de pastorie aan de markt, voor het eerst eind oktober. Hiermee kan een basis worden gelegd voor een later programma van activiteiten, gericht op het nieuwe asielzoekerscentrum, wanneer dat gereed is (eind 2016). Dat programma zal gedragen moeten worden door de parochianen (vrijwilligers), maar de parochie is ook bereid om geldmiddelen in te zetten om dit programma van de grond te tillen. Aan het pastorale team wordt gevraagd om door een herschikking van taken portefeuillehouder Vladimir Palte meer in te zetten voor deze activiteiten. In de derde plaats wil het kerkbestuur onderzoeken of het ook een bijdrage kan leveren aan de aanpak van het knelpunt van het gebrek aan betaalbare huisvesting voor asielzoekers en vluchtelingen die mogen blijven. Daartoe zal nu primair worden bekeken of de al ingediende plannen voor woningen in de HH. Hartenkerk om te zetten zijn tot sociale woningbouw.

Nieuwe echtscheidingsprocedure: Het kerkbestuur heeft kennisgenomen van berichten, dat Paus Franciscus de procedure voor het aanvragen van ontbinding van het kerkelijk huwelijk heeft vereenvoudigd. Aan een priester van het bisdom die belast is met echtscheidingszaken zal gevraagd worden een stuk te schrijven voor het Brabants Dagblad met informatie over deze vereenvoudigde echtscheidingsprocedure.

St. Cathrien: Het kerkbestuur is geïnformeerd over de voortgang van de plannen die zijn ingediend voor de herontwikkeling van de St. Cathrien en de HH. Harten. Daarbij is kennisgenomen van een verdergaande uitwerking. De nu voorliggende voorstellen zijn nog van een onvoldoende diepgang voor een volgende stap in de besluitvorming. Het kerkbestuur zal daarover met betrokken partijen het verdere gesprek aangaan. Gekoerst wordt op besluitvorming in november of december a.s.

Aftreden bisschop: Het Kerkbestuur heeft besloten de aftredende bisschop, Mgr. Hurkmans, een attentie aan te bieden als dank voor zijn vele verdiensten.


Uit het bestuur van de parochie H. Johannes Evangelist - juni 2015

Ook in de Sint-Jan is de contactgroep van start gegaan. Doel daarvan is om initiatieven te ontwikkelen die helpen de parochianen meer samen te brengen en een hartelijk welkom te geven aan de vele gasten en de nieuwe betrokkenen in de Sint-Jan. Bestuurslid Carine van Aalst, tevens lid van de contactgroep, gaat de komende tijd inventariseren welke catechetische en evangeliserende activiteiten reeds lopen en waar activiteiten versterkt en vernieuwd kunnen worden.

De nieuwe vicevoorzitter van bestuur, Ben Vedder, en de nieuwe bestuurssecretaris, Roel Eerden, zijn met frisse energie aan de slag gegaan en voeren gesprekken met medewerkers en werkgroepen binnen de Sint-Jansparochie om knelpunten in zicht te krijgen en waar mogelijk op te lossen. De komende maanden gaan plebaan en bestuur samen met de Schola Cantorum verder met het ontwikkelen van een vernieuwde vorm voor de zondagsmis van 11.45 uur, zodat deze meer past bij meevierende catechisanten, gezinnen en nieuwkomers in onze parochiegemeenschap.

Toestroom vergroten

Een belangrijk aandachtspunt voor het Sint-Jansbestuur vormen de initiatieven die de toestroom van bezoekers aan onze kathedraal op gang zullen moeten houden en waar mogelijk vergroten, zoals vernieuwing van het museum en bezichtiging van de beeldhouwwerken op het dak van de kerk. Het bestuur werkt hiervoor nauw samen met de Stichting Sint-Jansmuseum en de Stichting Nationaal Monument Sint-Jan, die beide heel hard werken om deze plannen concreet gestalte te geven. We houden u op de hoogte van de voortgang!


Uit het bestuur van de parochie H. Maria - juni 2015

Dit jaar is gestart in de nieuwe fusieorganisatie met de oude parochies Emmaus (West), H. Willibrord (Maaspoort), San Salvator (Orthen) en H. Maria. Het was spannend hoe dat allemaal de eerste maanden zou gaan lopen. Er is heel veel gevraagd van onze oude gemeenschappen, onze vrijwilligers, ons pastorale team en onze kerkleden. In goed overleg is geprobeerd de overgang te laten plaatsvinden. Dank zij de inzet en het enthousiasme van heel veel mensen ziet het bestuur dat we op een goede manier in beweging zijn.

Vallen en opstaan

Ondanks soms de pijn van het gemis van het verleden wordt er opbouwend samengewerkt op alle plekken. Daarbij zien we nog veel onwennigheid en veel vragen. Niet altijd is daar -een twee drie- een antwoord. Dat kan ook niet anders. Onze levende gemeenschappen moeten nieuwe wegen inslaan en gaandeweg moeten antwoorden worden geformuleerd. Dat gaat met vallen en opstaan. Onze contactgroepen (in Maaspoort/ Empel, Rosmalen en ’s-Hertogenbosch Hintham/Zuid/ West/ Noord) nemen daarin samen met het pastoresteam het voortouw. Wij hebben hen gevraagd nu na de eerste maanden stil te staan bij wat goed gaat en wat beter kan. Voor de aanstaande zomer willen we dat bespreken en bezien of er moet worden bijgestuurd.

Herkenbaar zijn

In september zijn we van plan met het pastoresteam en de contactgroepen de vraag te bespreken hoe we in ons heel grote organisatorische verband (ruim 50.000 geregistreerde kerkleden met ruim 30.000 woonadressen) nog herkenbaar kunnen blijven voor elkaar en voor de samenleving. Hoe gaan we dat doen is de grote vraag? Hoe blijven we elkaar kennen en zijn we daardoor ook voor anderen herkenbaar? Hoe heten we nieuwe mensen die in onze parochie komen wonen welkom in ons huis?

Enthousiasme en ideeën en plannen genoeg. Maar wat we hard nodig hebben zijn handjes. Vele handen maken licht werk en we kunnen iedere hand gebruiken. Zo zoeken we nog steeds twee bestuursleden: een secretaris en een bestuurslid communicatie. Maar ook voor/in vele activiteiten/werkgroepen van onze gemeenschappen is er vraag naar meedoeners.

Blik vooruit

De laatste maanden is veel tijd en energie gestoken in het (wat we noemen) technische deel van de fusie: de integratie van de kerkledenadministratie, de financiële administratie, de actie Kerkbalans, de opstelling van de begroting, de afronding van de jaarrekeningen. De grote groep vrijwilligers uit alle voormalige parochies hebben hier eendrachtig een uitstekende prestatie geleverd door een rimpelloze overgang te organiseren.

Ook aan de vastgoedkant zijn vele stappen gezet. In goed overleg met de gemeente is de omgeving uitgenodigd (zie de bidbooks op onze site) met voorstellen te komen voor de herbestemming van een drietal kerkgebouwen (San Salvator, HH. Harten en Sint-Cathrien). In Maliskamp wordt met de lokale gemeenschap overlegd over de herbestemming van de Bernadettekerk. Ook hier is de omgeving uitgenodigd met plannen te komen. De pastorieën in Empel en Hintham zijn te huur gezet om zo bij te dragen aan een gezonde financiële basis.


De Sint-Cathrien sluit haar deuren - mei 2015

Eerder heeft het parochiebestuur helaas moeten besluiten, uit financiële overwegingen, drie kerken van de H. Maria-parochie te moeten sluiten. Op grond hiervan zijn de San Salvator-kerk in Orthen en de HH. Hartenkerk in de Graafse Wijk aan de eredienst onttrokken.

Met ingang van 1 juli 2015 zullen de Eucharistievieringen in de Sint-Catharinakerk aan de Kruisbroedershof, ’s-Hertogenbosch eindigen. Derhalve zullen dan géén Eucharistievieringen meer plaatsvinden op de zaterdagavond en is de kerk ook niet meer beschikbaar voor uitvaarten en huwelijkssluitingen. De vieringen van de liturgie volgens de Tridentijnse ritus kunnen elders ondergebracht worden. De Byzantijnse vieringen op zondagmorgen worden tijdelijk gehandhaafd, in afwachting van de herbestemming van de kerk, daar vooralsnog alternatieve locaties voor deze vieringen ontbreken.

Met geïnteresseerde partijen vindt momenteel overleg plaats over de herbestemming van de kerken. In het najaar hoopt het parochiebestuur hier meer duidelijkheid over te hebben. De laatste Eucharistieviering in de Sint-Catharinakerk vindt plaats op zaterdag 27 juni 2015 om 17.00 uur.


Maria en Sint-Jan samen meer zelfstandig - maart 2015

Op 1 januari 2015 is de parochie H. Maria samengegaan met de voormalige parochies Emmaus, Maaspoort en San Salvator. Hartelijk welkom aan onze nieuwe medeparochianen. Ook zijn de besturen binnen de pastorale eenheid H. Maria en H. Johannes meer zelfstandig gaan werken. Wat betekent dit? Maria en Sint-Jan waren en blijven zelfstandige parochies met elk een eigen financiële huishouding. Ze voeren vanaf nu meer hun eigen beleid, vooral wat betreft het gebouwenbeheer. Maar op het gebied van pastoraat, catechese en diaconie blijven beide parochies intensief samenwerken.

Door een nieuw Dagelijks Bestuur (plebaan, beide vicevoorzitters en secretarissen) dat regelmatig overlegt, is er afstemming tussen de beide besturen. Dit overleg zorgt dus letterlijk voor de pastorale eenheid. Zo streven zij met elkaar in een gezamenlijk pastoraal beleid naar de ontwikkeling van een viertal MariaJohannesgemeenschappen: Sint-Jan, ’s-Hertogenbosch stad, ’s-Hertogenbosch Noord/Empel en Rosmalen. Van beide parochies blijft de plebaan de voorzitter. Jan Brenninkmeijer, die vicevoorzitter is van beide parochiebesturen, moet deze functie wegens tijdgebrek overdragen; hij werd begin januari geïnstalleerd als burgemeester in Waalre.

Sint-Jan

In het Sint-Jansbestuur worden binnenkort Ben Vedder als vicevoorzitter en Roel Eerden als secretaris benoemd; Carine van Aalst is nieuw bestuurslid per 1 januari. Het Sint-Jansbestuur heeft van twee andere gewaardeerde bestuursleden afscheid genomen: Antoine Jacobs, die lid is geworden van het Mariabestuur en Piet de Jong die tot diaken is gewijd en D.V. in mei de priesterwijding zal ontvangen. Hij is verbonden aan de geloofsgemeenschap Noord (Maaspoort/Empel). Beiden blijven gelukkig dus nauw betrokken bij de pastorale eenheid.

Maria

Van het Mariabestuur is Ton Streppel vanaf 1 januari de nieuwe vicevoorzitter. In het Mariabestuur zijn ook nieuwe gezichten: Beate Glaudemans, Anton van de Veerdonk (voorheen vicevoorzitter Maaspoort) en Gerard van Etten (voorheen vicevoorzitter Emmaus). Het Mariabestuur is nog op zoek naar een secretaris, een bestuurslid vanuit de contactgroep Rosmalen en een bestuurslid voor communicatie. Wie durft dit aan?

Contactgroepen

De betrokkenheid van parochianen moet in de vier geloofsgemeenschappen invulling gaan krijgen. De geloofsgemeenschappen willen, elk met een eigen profiel, inspirerende gemeenschappen zijn die in alles daadwerkelijk evangeliserend zijn: dat wil zeggen, die de blijde boodschap in woord en daad uitdelen in deze tijd.

De contactgroepen gaan zich hierop richten. Zij ondersteunen het pastorale team en het bestuur en werken zowel extern aan de vitalisering van de geloofsgemeenschap als intern aan de faciliteiten: wat is nodig in de ‘torens’ om vitaal gemeenschap te zijn?

Contact in Rosmalen

Deze contactgroep is al aan het werk. Deelnemers intern zijn Harry Muhren, Peter van de Brand, Rob Scholte en Simone Schuurmans en Jan Jansen (bestuurslid). De externe groep bestaat uit pastor Robert van Aken (voorzitter), diaken Ton van Kuijk, Pieter van de Doelen, Jolien van der Heijden, Nicole Weinberg, Toos van Andel en Gerrit Mol.

Contact in ‘s-Hertogenbosch-stad

De contactgroep kent op dit moment een vijftal deelnemers: Beate Glaudemans, Leo Blom, Wil van Schaik, Adrijana Simic, Gerard van Etten en kapelaan Patrick Kuis. Ook diaken Vladimir Palte is betrokken. Er is nog plaats voor meer leden, want er ligt een grote opgave om de parochianen rondom de Cathrien, Lucas, HH. Harten, Sacrament, Anna-Hintham en Anna-West te verbinden. Wie komt deze contactgroep versterken?

Contact in ’s-Hertogenbosch-Noord/Empel

Diaken Piet de Jong en pastor Ad van Wezel verbinden hier het pastorale team met de contactgroep. Uit het bestuur zijn Matthijs Bolsius en Anton van de Veerdonk betrokken. Verder zijn actief: Roos Tabink, Paul Wouters, Lydia Trouwborst, Paula Doorenbosch, Cynthia Streep, Joost van Eijk, Frans Derikx en br. Johannes van Beurden.

Contact in de Sint-Jan

In de Sint-Jan wordt de komende tijd gestart met de contactgroep. Er is al een eerste begin gemaakt met: Carine van Aalst (kerkbestuur), Kees Pouw (pastoraal assistent parochieopbouw), diaken Vladimir Palte en plebaan Geertjan van Rossem. Deze groep zal nog worden uitgebreid, in elk geval met iemand uit de Schola. De contactgroep zal zich richten op het versterken of opstarten van initiatieven binnen de Sint-Jansgemeenschap om het parochieleven te verlevendigen voor iedereen die verbonden is aan de Sint-Jan: vrijwilligers en betrokken parochianen, bezoekende kerkgangers en nieuwe kerkleden. De Sint-Jan heeft door zijn centrale gebouw een duidelijke opdracht om bijzonder gastvrij te zijn naar de vele voorbijgangers en bezoekers. Tegelijk wil de Sint-Jan een echte parochiegemeenschap zijn, waarin ouderen, jongeren en gezinnen tezamen een thuis vinden. Dit vraagt om meer communicatie en overleg, en het vraagt om nieuwe vormen van vieren en samenkomen. Daaraan wil het Sint-Jansbestuur de komende tijd hard gaan werken, onder leiding van de plebaan als bestuursvoorzitter én als verantwoordelijke pastoor van de Sint-Jansgemeenschap.

Wilt u de contactgroepen helpen met ideeën of activiteiten? Uw inbreng is bijzonder welkom via communicatie@mariajohannes.nl


Op weg naar een slankere pastorale eenheid - december 2014

Afgelopen twee jaar hebben wij, het kerkbestuur, u, parochianen, steeds op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in onze pastorale eenheid H. Maria en H. Johannes. Zoals al vaker aangegeven, noopt de financiële situatie ons tot noodzakelijk en vaak moeilijke keuzes.

In het najaar zijn de gezamenlijke financiële overzichten van de pastorale eenheid op de agenda van het parochiebestuur gekomen. Samen met het pastoresteam hebben we ons gebogen over de begroting. Deze laat helaas grote structurele tekorten zien. We willen u als parochianen hier ook bij betrekken: het gaat ons allemaal aan. We zullen daarom verslag doen van de financiële situatie in een speciale nieuwsbrief die na de jaarwisseling zal worden verspreid in het kader van de actie Kerkbalans.

Noodzakelijke afslanking

Nu al is duidelijk dat door de penibele financiën afslanking onontkoombaar is. De pastorale eenheid zal niet onder ingrijpende beslissingen uit komen. Dit zal gevolgen hebben voor iedereen. Het eerst zullen parochianen het merken aan de gewijzigde tijden van wekelijkse eucharistievieringen. Momenteel zijn we hard aan het werk met uitzoeken hoe, door beperking en wijziging van de vaste vieringen, onze pastores het ieder weekend toch weer ‘rond’ kunnen krijgen. De komende maanden zullen contactgroepen in gesprek gaan met gemeenschappen die met deze veranderingen het meest te maken krijgen. Precieze berichten over wat een en ander voor de verschillende geloofsgemeenschappen gaat inhouden komen in de nieuwsbrief, het Kerkvenster en de website van de pastorale eenheid.

Twee besturen

Per 1 januari aanstaande gaan de besturen van de parochies Maria en H. Johannes Evangelist hun werkzaamheden meer scheiden. Bestuursleden uit de (per 1 januari toetredende) parochies Emmaus (Anna-West), Willibrord (Maaspoort) en Salvator gaan het Mariabestuur versterken. In het kerkbestuur van de Sint-Jan gaan enkele bestuursleden plaats maken voor opvolgers. Er komt een gemeenschappelijk dagelijks bestuur (plebaan, vice-voorzitters en secretarissen) dat door regelmatig overleg zorgt voor afstemming tussen de beide besturen, waardoor goede samenwerking binnen het geheel van de pastorale eenheid H. Maria en H. Johannes verzekerd is. Ook op de bestuurlijke situatie komen we uiteraard terug in het volgende Kerkvenster.


Samen op weg naar één pastorale eenheid - september 2014

Zo links en rechts in de parochie merk je dat de ontwikkelingen voort gaan, dat we samen op weg zijn naar één pastorale eenheid, met vier geloofsgemeenschappen en twee besturen. De huidige pastorale eenheid fuseert vanaf 1 januari 2015 met de Emmausparochie (West), de Willibrordparochie (Maaspoort) en de San Salvatorparochie (Orthen). Samen heten we dan pastorale eenheid H. Maria en H. Johannes en omvatten we heel de gemeente 's-Hertogenbosch inclusief Rosmalen en Empel. Pastoresteam en bestuur zijn volop bezig de voorbereidingen op de fusie te treffen. Samenwerking op het gebied van pastoraat (vieringen, catechese) is al volop in ontwikkeling: nu moeten ook de ledenadministratie en financiën worden samengevoegd.

Twee besturen

Een gevolg van de samenvoeging van parochies is dat de besturen van de parochies Maria en H. Johannes Evangelist meer apart gaan opereren. Het bestuur van de Mariaparochie wordt groter doordat er bestuursleden uit West, Maaspoort en Orthen bij komen, en houdt zich de komende jaren bezig met de integratie van de verschillende kerken in de geloofsgemeenschappen en de herbestemming van kapelkerken. Het kerkbestuur van de Sint-Jan is druk met het aansturen van het onderhoud en de instandhouding van het monument Sint-Jan en met alle pastorale, diocesane en culturele zaken die in de kathedraal plaatsvinden. Een gemeenschappelijk dagelijks bestuur (plebaan, vicevoorzitters en secretarissen) vormt de brug tussen de beide besturen, waardoor afstemming en samenwerking binnen het geheel van de pastorale eenheid gegarandeerd blijven.

Ingrijpende besluiten

Omdat de benoeming van een vierde priester in onze pastorale eenheid niet aanstaande lijkt, moeten we ons nog sterker bezinnen op de verdeling van krachten. Ook gezien de financiële situatie van de pastorale eenheid is het onontkoombaar om komend najaar al ingrijpende besluiten te nemen over het beëindigen, of verschuiven van de vaste Eucharistieviering op de zondag in een aantal kerken. Pastores en bestuur gaan met de gemeenschappen ter plaatse in gesprek om de overgang naar een andere kerk in de gemeenschap mogelijk te maken. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor de contactgroepen. Momenteel worden die groepen samengesteld.

Taak contactgroepen

Per geloofsgemeenschap - Rosmalen, Noord, Stad en Sint-Jan - vormt een contactgroep het scharnierpunt tussen bestuur, pastoresteam en parochianen. Voor de contactgroep worden betrokken parochianen gezocht met een groot netwerk binnen de kerk, die het gesprek aangaan met vrijwilligers en samen met hen zoeken naar oplossingen voor praktische zaken: hoe communiceren we in de nieuwe geloofsgemeenschap? Hoe moet het als een kerk gaat sluiten? Hoe gaat het met catechese, sacramenten, vervoer, kindervieringen? De contactgroepen zullen geen jarenlange, vaste groepen zijn, maar uitbreiden en inkrimpen wanneer het nodig is. Contactpersonen hoeven zich dus niet jarenlang te binden; wie een jaar lang kan helpen is ook heel welkom. Wilt u zich aanmelden of wilt u eerst meer weten, meldt u zich dan via communicatie@mariajohannes.nl

Vanaf januari bevat het Kerkvenster een aantal pagina's apart voor elke geloofsgemeenschap. Dam stellen we ook de contactgroepen per geloofsgemeenschap aan u voor.


Omvorming naar geloofsgemeenschappen – vragen van parochianen - juni 2014

Tijdens de parochieavonden over de organisatie van onze pastorale eenheid zijn veel vragen gesteld over onderbouwing en de uitvoering van het nieuwe beleid. Bestuur en pastoresteam hebben deze vragen verzameld en willen ze zo goed mogelijk beantwoorden, maar sommige zaken zullen pas mettertijd duidelijk worden. Hieronder staat een samenvatting. Elders op de website staat een uitvoeriger versie.

Hoofd- en kapelkerken

Is de geografische indeling van de geloofsgemeenschappen in ’s-Hertogenbosch al vastgesteld?

Er is een indeling gemaakt van vier geloofsgemeenschappen: Sint-Jan, ’s-Hertogenbosch-stad, Noord, en Rosmalen, met als hoofdkerken: Sint-Jan, Sint-Cathrien (vooralsnog Lucas), H. Willibrord, en Sint-Lambertus. Het kan zijn dat er wat betreft de positie van de kapelkerken binnen de geloofsgemeenschappen nog wat verschuift, afhankelijk van onder meer maatschappelijke ontwikkelingen en het aantal beschikbare priesters. Mogelijk schuiven enkele kapelkerken aan bij een andere hoofdkerk.

Wanneer, hoe en door wie is de indeling van hoofd/ en kapelkerken gemaakt?

Het idee van hoofd- en kapelkerken is geboren is samenspraak met parochianen die de eerdere informatieavonden in 2012 hebben bezocht en hebben meegedacht. In lijn hiermee heeft het bestuur bepaald dat, om vitaal en effectief te kunnen vieren, bidden, leren en dienen, iedere van de vier geloofsgemeenschappen beschikt over een hoofdkerk waar in elk geval op zondag de Eucharistie wordt gevierd en waar de centrale momenten in het kerkelijk jaar en de sacramenten hun plaats krijgen (paaswake, eerste communie) en waarin het eigen profiel van de geloofsgemeenschap tot uitdrukking kan komen. De hoofdkerken zijn die kerken die door hun monumentale aard niet herbestembaar zijn en/of cruciaal van ligging en vitaliteit. De overige kerken die behoren tot de geloofsgemeenschap worden kapelkerken.

Wat gebeurt er met de kapelkerken?

In een kapelkerk wordt zo lang het gaat ook Eucharistie gevierd, maar dit zal steeds vaker niet in ieder weekend mogelijk zijn. In de kapelkerken blijven andere liturgische vieringen mogelijk. Dit kunnen- in overleg met de verantwoordelijke priester – gebedsvieringen van verschillende aard zijn, en ook gelegenheidsvieringen voor huwelijk en uitvaart. Als een kapelkerk een heel vitaal kerkelijk leven herbergt en veel inkomsten voortbrengt is onttrekking minder actueel dan wanneer dit niet het geval is. Maar duidelijk is dat voor alle kapelkerken gezocht wordt naar mogelijkheden om deze te herbestemmen. Onttrekking aan de eredienst vindt plaats als zich een goede mogelijkheid tot herbestemming voordoet, of als dit noodzakelijk is uit oogpunt van financiën of anderszins. Uiteraard kunnen maatschappelijke ontwikkelingen die we nu nog niet kunnen overzien ons op enig moment tot andere besluiten dwingen, maar vooralsnog staat het bestuur achter deze beleidslijn die door het bisdom wordt ondersteund.

Financiën

Wat is de financiële onderbouwing van de gepresenteerde plannen? In de presentatie wordt een jaarlijks tekort van € 350.000 genoemd voor de parochie H. Maria. Dit is de eerste keer dat er iets over de financiële positie van de parochie bekend wordt gemaakt. Er is bij de parochianen behoefte aan meer openheid en transparantie op dit gebied. Hoe komt het dat die openheid er tot nu toe niet was? Nu worden parochianen overvallen.

Inderdaad is hier sprake van een vernieuwd beleid: de toekomstvisie waarin parochianen medeverantwoordelijk worden gemaakt op verschillende terreinen, waaronder de financiën. Dit is niet alleen in onze pastorale eenheid, maar overal in kerk en samenleving waarneembaar: bij verantwoordelijkheid nemen hoort ook dat het bestuur de parochianen transparant informeert. De jaarrekening 2013 wordt dezer dagen in het bestuur besproken en vastgesteld. Daarna zullen we u over de exacte cijfers informeren.

Worden de financiën van de diverse kerkgebouwen op een grote hoop gegooid, of is er duidelijk zicht op welke kerkgebouwen financieel gezond zijn en welke niet? Wordt rekening gehouden met de financiële situatie van afzonderlijke kerken?

De financiële situatie speelt een rol voor de gehele pastorale eenheid en heeft niet exclusief te maken met de kosten van specifieke gebouwen of de situatie van vroegere parochies. Nu de parochie één geheel vormt – en dat is een duidelijke keuze van het bisdom – staan we er samen voor. De kern van ons financiële probleem is het achterblijven van voldoende inkomsten over het geheel. De parochie (en dat zijn wij allemaal) zit in een nijpende financiële situatie. De plannen hebben tot doel de tekorten die opgelopen worden bij te buigen. Door gebouwen te herbestemmen en kerkelijke activiteiten te bundelen, zullen vanuit bittere noodzaak kosten worden bespaard en opbrengsten worden voortgebracht uit bezittingen. Maar ook zal een krachtiger beroep worden gedaan op al onze parochianen tot een royalere financiële steun.

Contactgroepen

Wat is de taak van de contactgroepen en wie zitten er in zo’n groep?

De besturen van H. Maria en H. Johannes zullen worden ondersteund door vier contactgroepen, één voor elke geloofsgemeenschap. In een contactgroep hebben de pastor van de betreffende hoofdkerk en minimaal een lid van het kerkbestuur zitting, en daarnaast mensen die de betreffende hoofdkerk en kapelkerken vertegenwoordigen, minstens één en liefst twee per kerk. De taak van zo’n contactgroep is om mensen samen te brengen binnen de geloofsgemeenschap en deze te verbinden met de samenleving. Dit betekent dat de contactgroep signaleert wat er speelt in de kerken, het bestuur en de pastores adviseert welke communicatie en organisatie nodig is om samen één geloofsgemeenschap te kunnen vormen, en mensen enthousiasmeert om die samenwerking tot stand te brengen. Ook legt ze contacten met mensen en organisaties buiten de geloofsgemeenschap om zo de vitaliteit en profilering van de geloofsgemeenschap te versterken en bij te dragen aan de gastvrijheid en evangelisatie van de geloofsgemeenschappen. In aanvang worden de contactgroepen samengesteld uit mensen die bij bestuur en pastores bekend zijn als netwerkers binnen hun kerk, en werkendeweg zullen ze uitgebreid worden met andere betrokken parochianen.

Pastoraal team

Hoeveel kans is er dat er werkelijk een priester bijkomt die verantwoordelijk wordt voor Den Bosch Noord?

Bij het ontwikkelen van de perspectieven op vier geloofsgemeenschappen is de beschikbaarheid van vier priesters en twee diakens voorondersteld; deze perspectieven zijn uitvoerig met het bisdom overlegd. Toen het vertrek van pastor Marc van Rossem werd aangekondigd heeft de pastorale eenheid de bisschop daarom met klem om een vierde priester gevraagd. In april jl. is dit verzoek met een brief vanuit het bestuur onderstreept. Het mag duidelijk zijn dat we alleen met het model van vier geloofsgemeenschappen kunnen werken als er daadwerkelijk vier priesters zijn. Het nu voorliggende proces zal veel van iedereen vragen, in het bijzonder van onze pastores, die als herders de verschillende gemeenschappen tot één geloofsgemeenschap zullen moeten smeden. Dit vraagt van alle betrokkenen veel geduld, luisteren naar elkaar, zich aanpassen en onderling helpen. Ook is duidelijke communicatie van het grootste belang. Daarom zijn de contactgroepen zo belangrijk. We streven ernaar om deze direct na de zomervakantie bij de parochianen te kunnen introduceren. Via nieuwsbrief, parochiewebsite en Kerkvenster blijft u betrokken. En hebt u meer vragen, dan zijn deze welkom via communicatie@mariajohannes.nl


Van het bestuur - februari 2014

Er zijn in de afgelopen maanden enkele wijzigingen geweest binnen de besturen van de pastorale eenheid. We hebben met tegenzin afscheid genomen van vicevoorzitter Tom Koot, die zich jarenlang heeft ingezet voor beide besturen. Onder zijn leiding werd een sterk begin gemaakt met de fusie van parochies in de nieuwe H. Mariaparochie en de pastorale eenheid met de parochies H. Maria en H. Johannes Evangelist. Beide besturen zijn Tom Koot veel dank verschuldigd. Sinds 1 september jl. is zijn plaats als vicevoorzitter ingenomen door Jan Brenninkmeijer, die al secretaris van beide besturen was. De komende tijd is een uitdagende periode, waarin nieuwe uitbreidingen van de pastorale eenheid op stapel staan met de parochies San Salvator, Emmaus en Maaspoort. Vanwege die uitbreiding, en omdat we in de afgelopen periode helaas ook afscheid hebben moeten nemen van de gewaardeerde bestuursleden Karin Coenen, Odette Wyfker en Mattie van den Thillart, zullen er de komende maanden nieuwe bestuursleden aangezocht worden.

Deze bestuursleden zullen mede uitvoering moeten gaan geven aan het toekomstperspectief zoals dat dezer dagen door pastoresteam en bestuur is omschreven, overlegd met het bisdom, en gepresenteerd aan betrokken parochianen. u vindt hierover meer informatie in het aparte katern in Kerkvenster 09 en elders op deze site.


Toekomst van de parochie - september 2013

Veel mensen in onze kerkgemeenschap zijn onzeker over de toekomst van de pastorale eenheid. De kranten en andere media besteden steeds aandacht aan reorganisaties van parochies overal in het land en de verschillende visies die parochianen en buitenstaanders daarop hebben. Wat komt er op ons af, hoe gaat het hier bij ons verder? Dat zijn de terechte vragen die parochianen hebben, want iedereen begrijpt dat de terugloop in financiën en kerkbetrokkenheid uiteindelijk niet zonder gevolgen kan blijven.

Het bestuur is zich van de onzekerheid en de vraag naar helderheid over de toekomst ten volle bewust. De gesprekavonden van het afgelopen najaar hebben die vragen op tafel gelegd, maar vooral het verlangen van de parochianen naar perspectief. Het toekomstperspectief moet dus niet allereerst over krimp en afstoten van gebouwen gaan, maar over het verlangen om samen te vieren, leren en dienen in vitale, levenskrachtige geloofsgemeenschappen; onze nieuwe paus Franciscus heeft ons de laatste tijd krachtig aan deze opdracht herinnerd.

Wat is daarvoor nodig? De regiegroep binnen het bestuur heeft zo’n perspectief uitgewerkt, gesteund door de pastorale visie op de parochie van de toekomst van het pastoraal team dat ons uitdaagt kerk te zijn in navolging van Jezus Christus. Dit perspectief op de toekomst ziet plaats voor vier tot drie hoofdkerken in de regio ’s-Hertogenbosch-Rosmalen, in Oost/Rosmalen, Noord/Empel, Zuid/Centrum en West/Centrum, met rond elke hoofdkerk één of enkele kapelkerken. De hoofdkerk fungeert als kernlocatie waar wekelijks Eucharistie wordt gevierd, in de andere locaties kunnen ook vieringen en activiteiten plaatsvinden, al naar gelang de financiële en menselijke draagkracht. Het doel is dat parochianen zich gekend blijven weten in een eigen geloofsgemeenschap die niet overmatig groot en anoniem wordt.

De geloofsgemeenschappen kunnen elk in zekere mate een eigen profiel uitbouwen, bijvoorbeeld voor hoog-liturgische vieringen en meningsvorming, voor evangelisatie en catechese, voor diaconie en buurtwerk; vaak hebben zich dergelijke accenten al lokaal ontwikkeld, en daarop kunnen we voortbouwen. Ook de andere parochies binnen ’s-Hertogenbosch (Emmaus-West, Maaspoort en San Salvator) zijn in deze profielverkenningen betrokken.

Tegelijk moeten we reëel kijken naar de mogelijkheden om toekomstige inkomsten en uitgaven beter op elkaar af te stemmen. Duidelijk is dat we teveel gebouwen hebben. Daarom is een landelijke vastgoedorganisatie gevraagd om de mogelijkheden van eventuele “herbestemming” van alle kerkelijke gebouwen in ons parochiegebied in te schatten. Ook is aan het bisdom gevraagd om een begroting van toekomstige onderhoudskosten van de gebouwen. Per gebouw zijn zo de mogelijke opbrengsten en voorziene kosten naast elkaar gelegd; en dat leggen we naast de kerkelijke functie en vitaliteit van elk van de gebouwen. Dit ingewikkelde en tijdrovende proces moet een selectie van hoofd- en kapelkerken opleveren, en een beperkte groep gebouwen die in eerst instantie in aanmerking komen voor sluiting of herbestemming.

In de periode dat dit Kerkvenster naar de drukker gaat is het bestuur in gesprek met zowel bisdom als gemeente om dit perspectief te bespreken. Tegelijkertijd verkent het bestuur, hoe onze pastorale eenheid toegerust moet worden om het samengaan en uitbouwen van geloofsgemeenschappen van de toekomst mogelijk te maken. Want dat dit een uitdagende taak is, is zonneklaar. Overhaast werk willen we vermijden, en we zullen zeker hulp nodig hebben van pastorale krachten, vrijwilligers en professionele ondersteuners. Maar vooral hebben we hierbij geloof nodig in Gods hulp, hoop op een goede toekomst, en onderlinge liefde en vertrouwen.

Als we weer een stap verder zijn, spreken we hierover door met u als betrokken parochianen. De website, de wekelijkse nieuwsbrief en het Kerkvenster houden u op de hoogte van de voortgang.


De nieuwe parochie: gericht op de toekomst - juni 2013

Binnen de pastorale eenheid hebben afgelopen najaar open gesprekavonden met parochianen plaatsgevonden over de toekomst. De avonden hebben het bestuur volop aandachtspunten meegegeven voor het bepalen van richtingen voor de toekomst. Duidelijk werd dat onder betrokken parochianen een groot verlangen leeft om samen te werken aan nieuw perspectief voor de parochie, en samen te vieren en dienen in vitale, levenskrachtige geloofsgemeenschappen.

Visie

Door die hoop gesterkt is het bestuur met het pastoraal team aan de slag gegaan om dat perspectief “in de steigers te zetten”. Om de ervaringen en hoopvolle ideeën van parochianen naar de toekomst te vertalen, zijn er immers allerlei voorwaarden. De toekomstvisie die het bestuur op de gespreksavonden heeft voorgelegd aan parochianen – een beperkt aantal vitale geloofsgemeenschappen voor geheel ’s-Hertogenbosch en Rosmalen – stelt essentiële eisen: die geloofsgemeenschappen moeten levenskrachtig en geïnspireerd zijn, financieel draagkrachtig en goed georganiseerd. Dat alles moet gestuurd worden door een duidelijke visie op waar we als pastorale eenheid voor staan.

Hoe, wat, waar

Daarom hebben we in deelgroepen gewerkt aan het in kaart brengen van die vier zaken:

- pastoraal team: wat is de pastorale visie op de parochie van de toekomst? Hoe willen wij kerk zijn in navolging van Jezus Christus?

- regiegroep, gevoed door de gesprekken met parochianen: waar zijn de vitale kernen in onze pastorale eenheid, zoals catechetische en diaconale activiteiten, inbreng van jeugd en jongeren, goed bezochte vieringen? Ook de andere parochies binnen ’s-Hertogenbosch (Emmaus-West, Maaspoort en San Salvator) zijn in die gesprekken betrokken.

- penningmeesters, vastgoedcommissie en financiële vrijwilligers: hoe staan de afzonderlijke gemeenschappen er financieel voor? Welke geregelde inkomsten zijn er, wat kosten de gebouwen, welke andere vaste kosten van personeel zijn er?

- blauwdruk-groep: hoe zit onze gefuseerde pastorale eenheid organisatorisch en administratief in elkaar? Waar zijn ondersteunende mensen nodig in secretariaat, communicatie, administratie, vastgoedbeheer, en waar moeten zij hun werk doen?

Kortom, met welke gebouwen en ondersteuning kunnen we een beperkt aantal goed georganiseerde vitale geloofsgemeenschappen vormen in onze pastorale eenheid? De inzichten worden nu op elkaar afgestemd in één visie op de toekomst. Daarover gaan bestuur en pastores vervolgens met het bisdom in gesprek.

Financieel krap

Eerlijk gezegd is het bestuur geschrokken van de meest recente financiële gegevens, die duidelijk maken dat de pastorale eenheid er als geheel minder goed voorstaat dan gehoopt; een aantal van de huidige gemeenschappen zitten “in de min” en jaarlijks hebben we tezamen een flink tekort. Het is duidelijk dat het nieuwe beleid doortastend zal moeten zijn en gevolgen zal hebben voor lokale gemeenschappen en voor de organisatie van onze pastorale eenheid.

Toekomstgericht

Maar omdat we als pastorale eenheid sterke ideeën hebben over de geloofsgemeenschappen van de toekomst – ideeën die ook leven onder de parochianen – hebben we alle vertrouwen dat we een nieuw perspectief hebben om naar toe te werken. Het bestuur is vast van plan om voor de zomer met het bisdom over de toekomstvisie in gesprek te gaan en na de zomervakantie naar de parochianen te komen met die visie. Tegen die tijd willen we opnieuw met u als betrokken parochianen in gesprek. We zullen u via website, nieuwsbrief en Kerkvenster op de hoogte houden.


Gespreksavonden Toekomst van de Parochie - december 2012

In parochieblad Kerkvenster nr. 4 heeft u kunnen lezen, dat er afgelopen najaar gespreksavonden gehouden zijn over de toekomst van het parochieleven en de kerkelijke gebouwen. Onze pastorale eenheid heeft teveel gebouwen voor de afnemende financiële middelen en het kleiner aantal priesters en betrokken parochianen. In de nabije toekomst zullen we met minder kerkgebouwen moeten toekunnen. De verwachting is, gezien de aanwijzingen van het bisdom, dat we opgaan naar een beperkt (drie tot vier) aantal vitale geloofsgemeenschappen in ‘s-Hertogenbosch, Rosmalen en Empel tezamen. Maar hoe moeten die gemeenschappen eruit zien, en hoe komen we daar?

Dit soort veranderingen moet goed voorbereid worden. Daarom zijn pastores en bestuur van de pastorale eenheid in gesprek gegaan met betrokken parochianen over kerk zijn in de toekomst: hoe kunnen we als pastorale eenheid een levende gemeenschap zijn, en wat hebben we daarvoor aan gebouwen nodig? De ervaring en visie van parochianen willen we meenemen. Er zijn drie gespreksavonden gehouden, georganiseerd voor parochianen per voormalig parochiegebied: 29 oktober voor Rosmalen/Empel, 5 november voor ’s-Hertogenbosch Oost/Hintham, en 19 november voor ’s-Hertogenbosch Zuid/Centrum. Circa 275 parochianen namen deel aan de drie avonden tezamen; een geweldige opkomst! Alle drie waren het waardevolle avonden die in goede sfeer verliepen. Een aantal zaken die parochianen naar voren brachten sprong in het oog en willen we hier samenvatten.

1. Er leeft een groot verlangen bij betrokken parochianen om gestalte te geven aan het ideaal om vitale geloofsgemeenschappen te zijn die samen vieren, bidden, leren en dienen. In alle bijeenkomsten met de parochianen is door hen aangedrongen op het vitaliseren van geloofsgemeenschappen waarin we die ambities waar kunnen maken. Dit betekent dat we elkaar moeten kunnen kennen. Dat kan niet goed, als we over al te grote gebieden verspreid zijn.

2. Parochianen begrijpen dat vanwege de teruglopende betrokkenheid en het kleiner aantal pastores een “opschaling” onontbeerlijk is. Zij geven tegelijkertijd aan, dat zich rond gebouwen hechte geloofsgemeenschappen hebben gevormd. Die gemeenschappen zijn niet allemaal hetzelfde. Waren mensen voorheen meestal aan de plaatselijke wijkparochie gebonden, nu kiezen zij vaker voor een gemeenschap waar de wijze van vieren en leren aansluit bij de tradities en stijl van hun voorkeur of gewoonte. Voor een deel kan die eigenheid blijven bestaan, omdat er een aantal verschillende geloofsgemeenschappen naast elkaar mogelijk zullen zijn. Die zullen elk hun eigen profiel kunnen hebben. Maar niet alle gemeenschappen kunnen in “hun” gebouw blijven. Het zal pijnlijk zijn voor parochianen om hun vertrouwde gebouw te verlaten, ook al weten we dat gemeenschappen niet rond stenen, maar rond Woord en Eucharistie zijn opgebouwd. Waar verplaatsing en samengaan van gemeenschappen noodzakelijk is, moeten we voor dit proces de tijd en ruimte nemen om samen verder te groeien.

3. In de geloofsgemeenschappen van de toekomst moeten we oog hebben voor alle generaties, van jong tot oud. Dit betekent: kinderen leren en vieren mee in de gemeenschap; jongeren worden aangesproken en betrokken bij het parochieleven; ouderen blijven deel uit maken van het leven in de gemeenschap, ook als zij slecht ter been of aan huis gebonden zijn. De speerpunten van het bisdom – evangelisatie, jeugd en jongeren, huwelijk en gezin – vullen op die concrete manier de ambities van de geloofsgemeenschappen aan en worden nagestreefd in de geloofsgemeenschap, en door contacten van de gemeenschappen met hun omgeving, vooral met scholen, maatschappelijke diensten, zorginstellingen, andere kerken.

4. De Eucharistie is het levend hart van elke geloofsgemeenschap. Maar een kerkgebouw als liturgische ruimte is niet genoeg voor een vitale gemeenschap. Ruimtes voor ontmoeting, voor voorbereiding en voor parkeren zijn een voorwaarde om levendige groep te worden en blijven, zeker als die kerk niet bij iedereen “om de hoek” staat. Deze voorwaarden zijn in hoge mate bepalend voor de kansen van geloofsgemeenschappen om zich in en rond een kerkgebouw verder te kunnen ontwikkelen.

5. In het proces dat zich in de nabije toekomst zal ontwikkelen, hebben geloofsgemeenschappen vaste contacten met pastores nodig en steun van bovenlokale (dekenale, diocesane) deskundigen als het om externe communicatie, catechese en diaconie gaat. Bovendien is een open communicatie met alle betrokkenen over de veranderingen die gaan komen van het grootste belang.

Pastoraal team en parochiebestuur zijn dankbaar voor alle betrokkenheid en ideeën, die zij meenemen in hun proces naar besluitvorming. Op dit moment zijn zij in gesprek over verdere beleidsplannen, die zullen worden afgestemd met het bisdom. Voorjaar 2013 verwacht het bestuur met een plan van aanpak te komen. Daarover zal opnieuw een informatieavond worden gehouden. Houdt u hiervoor de website en wekelijkse nieuwsbrief in de gaten.

Gekoppelde documenten

Beleidsplan H. Maria 2018

teaser gerelateerd document
Beleidsplan H. Maria 2018