doc Pastorale Eenheid Heilige Maria & Heilige Johannes
Kerkelijk leven op anderhalve meter

Nieuws uit het bestuur

03 juni 2015
Nieuws uit het bestuur
Voor het laatste nieuws
verwijs ik u graag naar het Kerkvenster.
http://mariajohannes.nl/parochiebladen.aspx

Het beleidsplan van de H. Maria parochie uit 2018 is te lezen via de link.


Openbare besluitenlijst vergadering bestuur Parochie H. Maria op 16
februari 20161. Inspiratiedag
september 2016. – Deze zal worden beperkt tot de voormiddag en worden
afgesloten met een lunch. Deelname wordt breed opengesteld voor alle actieve
parochianen, met name de vrijwilligers. Er zal een voorbereidingsgroep worden
gevormd uit vertegenwoordigers van de contactgroepen o.l.v. de plebaan.
2. Archieven
– M. v. Heumen is bezig met het verzorgen van de bestuursarchieven van de oude
parochies. Er zal om ondersteuning door meer vrijwilligers en/of een stagiaire
worden geworven in het Kerkvenster.
3. Lambertuskerk-
Er zal in de Lambertuskerk een hoofdaltaar afkomstig uit het Museum voor
Religieuze Kunst worden geplaatst. Er zullen plannen worden ontwikkeld voor een
aanbouw aan de Lambertuskerk om haar geschikt te maken als hoofdkerk.

Kerkbestuur Sint Jan – januari 2016Het kerkbestuur van de Sint-Jan is deze
periode vooral druk met verschillende publieksactiviteiten. Op 13 december werd
door de bisschop de Heilige Deur van de kathedraal plechtig geopend, in
navolging van de Heilige Deur in de Sint-Pieter die door paus Franciscus werd
geopend op 8 december ten teken van het begin van het Jaar van de
Barmhartigheid. In de kerstperiode hebben vele duizenden mensen de kerststal in
de Sint-Jan bezocht. De keuze voor een combinatie met iconen bleek een schot in
de roos.
Iconenschilder Geert Hüsstege ontwierp een
fraaie route met twaalf taferelen uit het kerstverhaal waarin een icoon en een
beeldengroep samen de scène verbeeldden en elkaar aanvulden. De bouwers die
maandenlang druk zijn geweest dit ontwerp uit te voeren hebben geweldig bijgedragen
aan het grote succes,dat doorging tot eind januari. Het afbreken van
de kerststal in februari was ook weer een flink karwei.
Een ander groot project voor de Sint-Jan is
het Jeroen Bosch Jaar (‘JB500’) met op 12 februari de feestelijke opening,
waarbij een gedenksteen voor de schilder in de Sint-Jan werd onthuld, en met het
project‘Wonderlijke Klim’ dat geopend werd op 4 maart. Tot
slot zijn prachtige beelden uit de doopkapel uitgeleend aan het Noord-Brabants
Museum ter gelegenheid van de grote Jeroen Bosch tentoonstelling aldaar. Binnen het
bestuur wordt intussen hard gewerkt aan de coördinatie van de vele
vrijwilligersactiviteiten in en om de Sint-Jan. Het bestuur streeft naar een
betere afstemming met en tussen de activiteiten van vrijwilligers. Zonder hen zou
de Sint-Jan niet kunnen voortbestaan als levende gemeenschap. Nieuwe aanwas
van de vrijwilligersgroepen, ook met jongere vrijwilligers, is essentieel, wil de
Sint-Jan “draaiend" kunnen blijven. Het bestuur wil in de komende periode
verder onderzoek en wat vrijwilligersgroepen nodig hebben om goed te kunnen
functioneren en om nieuwe leden te kunnen aantrekken.
Voor iedereen die als vrijwilliger mee wil
gaan doen:U bent heel welkom! U kunt zich melden via vrijwilligers die u bezig
ziet, of via communicatie@mariajohannes.nl

Openbare Besluitenlijst vergadering parochiebestuur H. Maria-parochie van
19 januari 2016
1. Het
parochiebestuur heeft kennisgenomen van
het werk van de Projectgroep/Stuurgroep gebied kerk Maliskamp e.o. De
projectgroep heeft drie plannen geselecteerd die in aanmerking komen om verder
onderzocht en besproken te worden met alle betrokkenen. Dit zal nu in de
komende maanden gebeuren.
2. Het
kerkbestuur heeft besloten, dat voortaan elk jaar in september een plan zal
worden gemaakt voor de vieringen op de belangrijkste kerkelijke feestdagen in
het komend kerkelijk jaar. Dat plan zal, na inspraak van de betrokkenen, dan
voor het begin van het nieuwe kerkelijk jaar worden vastgesteld, zodat iedereen
in de parochie tijdig weet waar hij aan toe is.
3. Binnen
het parochiebestuur vindt een nadere portefeuilleverdeling plaats. De heer J.
Jansen wordt secretaris; de heer J. Borst gaat Communicatie-zaken doen. De
vice-voorzitter, de heer T. Streppel neemt voorlopig de Vastgoedportefeuille
waar.
4.
De website van de parochie is aangepast en er wordt een facebookpagina gemaakt.

Kerkbestuur Sint Jan – kerkvenster november 2015
Het kerkbestuur van de Sint Jan werkt samen met
de Contactgroep aan het versterken van de pastorale activiteiten in en om de
kathedraal. Belangrijk is dat we de vaste betrokken bezoekers een warm
welkom geven, en daarnaast met nieuwe initiatieven ook nieuwe
bezoekers verwelkomen en binden. Er zijn al drie goede eerste stappen gezet:het
maandelijks koffiedrinken, na beide missen op elke eerste zondag van de maand;
het maandelijks uitnodigen van parochies uit het bisdom voor een bedevaartsmis om
11.45 uur op de laatste zondag van de maand; en de
maandelijkse gezinsvriendelijke Mis, vast op elke eerste zondag om 11.45 uur. In
deze viering worden de nieuwe dopelingen, communicanten, vormelingen en
huwelijksparen voorgesteld aan de gemeenschap. Er is dan altijd een
kinderwoorddienst, (meer) Nederlandstalige samenzang, en gezamenlijk
koffiedrinken na de Mis. Allemaal onderdelen die willen bijdragen aan een warme
ervaring van samenzijn en gemeenschap, en die ons als parochie helpen antwoord te
geven op onze opdracht: het evangelie uit te dragen voor iedereen. Ook aan de
mensen die als vrijwilliger met hart en ziel bijdragen aan de Sint-Jansgemeenschap
wil het bestuur aandacht geven. Daarom heeft het bestuur de afgelopen tijd
het overleg met het Vrijwilligersgilde geïntensiveerd, met als doel
de samenwerking te stimuleren binnen de vele groepen die actief zijn in en om de
kathedraal. Dit voornemen moet de komende tijd resulteren in concrete
stappen. Veel praktisch werk was er wat betreft de renovatie van de noordzijde van
de kathedraal, het schoonmaken en aanlichten van het entreeportaal van de
Mariakapel, de komende aanpassing van de Sacramentskapel wat licht, geluid,
verwarming en geluidsarm maken betreft, de afstemming van de informatieschermen
in de kathedraal, en de ontwikkeling van een nieuw verlichtingsplan voor de hele
kerk.
Verder is het bestuur in de afgelopen maanden
intensief bezig geweest met projecten die de kathedraal nog meer bekendheden
aantrekkelijkheid moeten geven: het nieuwe Sint-Jansmuseum en De Wonderlijke
Klim. In beide gevallen is veel overleg met de gemeente vereist en werkt het
bestuur samen met stichtingen die de projecten uitwerken. In de
volgende Kerkvenster leest u uitgebreid over het project De Wonderlijke Klim,dat
voor komend voorjaar in de planning staat.

Kerkbestuur H. Maria – kerkvenster november 2015
Het parochiebestuur van de H.Maria parochie
heeft besloten dat voortaan de belangrijkste besluiten van de kerkbestuursvergadering
in de Nieuwsbrief zullen worden gepubliceerden eens per kwartaal een
samenvatting daarvan in het Kerkvenster. In deze editie vindt u enkele punten uit
de besluitenlijsten van de periode augustus t/m oktober. Vluchtelingen: Op de
bestuursvergaderingen van augustus,september en oktober 2015 heeft het
parochiebestuur zich diepgaand beziggehouden met de rol die onze parochie moet
spelen in het verscherpte vluchtelingenvraagstuk. Inmiddels heeft de
Diakoniegroep Rosmalen een haal- en brengdienst in het leven geroepen voor
de christenen in de Autotron, die een viering willen bijwonen in de Lambertuskerk.
Er is gevraagd om fietsen. De Diakoniegroep Rosmalen en de Brigittagroep is
gevraagd een avond te verzorgen voor hen die vrijwilligerswerk onder de
vluchtelingen doen. Hiermee kan een basis worden gelegd voor een laterprogramma
van activiteiten, gericht op het nieuwe asielzoekerscentrum,wanneer dat gereed
is (eind 2016).Ook wil het parochiebestuur onderzoeken of het een bijdrage
kan leveren aan de aanpak van het knelpunt van het gebrek aan
betaalbare huisvesting voor asielzoekers en vluchtelingen die mogen blijven.Het
bestuur zal bij de woningbouwcorporaties vragen of er belangstelling is om dit
type woningen in de HH. Hartenkerk te bouwen.
Welkom nieuwe parochianen: Het verwelkomen van
nieuwe parochianen moet worden georganiseerd per geloofsgemeenschap:Sint-Jan,
’s-Hertogenbosch-stad,Noord, en Rosmalen, met als hoofdkerken: Sint-Jan,
Sint-Lucas,Willibrord, en Sint-Lambertus.
Sint-Cathrien: Het parochiebestuur is
geïnformeerd over de voortgangen verdergaande uitwerking van de plannen die zijn
ingediend voor de herontwikkeling van de Sint-Cathrien en de HH.
Hartenkerk.Gekoerst wordt op besluitvorming in november of december a.s.
Sint-Lucaskerk: De zaal van de St. Lucaskerk
zal worden opgeknapt(nieuwe vloerbedekking, nieuwe gordijnen, nieuwe verf op de
wanden). Er zal een werkgroepje worden gevormd om een krachtiger coördinatie voor
de activiteiten in deze kerk op te zetten.
Mariakapel Orthen: Er zal bij de gemeente een
vergunning worden aangevraagd voor de verbouwing van de doopkapel van de San
Salvator in Orthen tot een Mariakapel,met open deur aan de pleinzijde.In aanloop
tot de realisatie daarvan gaat het bestuur op zoek naar kandidaten om deze kapel
in de toekomst te verzorgen.
Koren: Er zal een overzicht gemaakt worden van
alle koren in de parochie (exclusief de Schola Cantorum van de Sint-Jan). De
daarmee gemaakte afspraken en de kosten zullen in beeld worden gebracht.Dit alles
zal helpen om onderlinge afstemming en samenwerking van de koren mogelijk te
maken.

Uit het kerkbestuur van H. Maria – september 2015
Openbaarheid. Het kerkbestuur van de H. Maria
parochie heeft op zijn vergadering van 15 september besloten, dat er voortaan
een lijst van de belangrijkste besluiten van de kerkbestuursvergadering in de
Nieuwsbrief zal worden gepubliceerd.
Vluchtelingenvraagstuk: Op deze vergadering
heeft het kerkbestuur zich diepgaand bezig gehouden met de rol die onze
parochie moet spelen in het verscherpte vluchtelingenvraagstuk. Besloten is, in
de eerste plaats, dat, conform de oproep van Paus Franciscus, de parochie zijn
onroerend goed beschikbaar stelt voor de eerste acute opvang van vluchtelingen.
Daarbij gaat het in principe om alle kerken, maar uiteraard als eerste de kerken
die momenteel vrij zijn, dan de andere kerken ook als die momenteel in gebruik
zijn, maar daarvan dan wel in de laatste plaats de St. Jan, omdat die toch het
minst praktisch lijkt. Selectie moet in samenspraak met het COA en de gemeente
plaatshebben. In de tweede plaats wil het kerkbestuur de vluchtelingen in het
Autotron Christelijke vieringen aanbieden. Vooralsnog wordt gedacht aan een
Engelstalige Mis in de H. Lambertus met ontvangst achterin de kerk of in de
pastorie aan de markt, voor het eerst eind
oktober. Hiermee kan een basis worden gelegd voor een later programma van
activiteiten, gericht op het nieuwe asielzoekerscentrum, wanneer dat gereed is
(eind 2016). Dat programma zal gedragen moeten worden door de parochianen
(vrijwilligers), maar de parochie is ook bereid om geldmiddelen in te zetten om
dit programma van de grond te tillen. Aan het pastorale team wordt gevraagd om
door een herschikking van taken portefeuillehouder Vladimir Palte meer in te
zetten voor deze activiteiten. In de derde plaats wil het kerkbestuur
onderzoeken of het ook een bijdrage kan leveren aan de aanpak van het knelpunt
van het gebrek aan betaalbare huisvesting voor asielzoekers en vluchtelingen
die mogen blijven. Daartoe zal nu primair worden bekeken of de al ingediende
plannen voor woningen in de HH. Hartenkerk om te zetten zijn tot sociale
woningbouw.
Nieuwe echtscheidingsprocedure: Het
kerkbestuur heeft kennisgenomen van berichten, dat Paus Franciscus de procedure
voor het aanvragen van ontbinding van het kerkelijk huwelijk heeft
vereenvoudigd. Aan een priester van het bisdom die belast is met
echtscheidingszaken zal gevraagd worden een stuk te schrijven voor het Brabants
Dagblad met informatie over deze vereenvoudigde echtscheidingsprocedure.
St. Cathrien: Het kerkbestuur is geïnformeerd
over de voortgang van de plannen die zijn ingediend voor de herontwikkeling van
de St. Cathrien en de HH. Harten. Daarbij is kennisgenomen van een verdergaande
uitwerking. De nu voorliggende voorstellen zijn nog van een onvoldoende
diepgang voor een volgende stap in de besluitvorming. Het kerkbestuur zal
daarover met betrokken partijen het verdere gesprek aangaan. Gekoerst wordt op
besluitvorming in november of december a.s.
Aftreden bisschop: Het Kerkbestuur heeft
besloten de aftredende bisschop, Mgr. Hurkmans, een attentie aan te bieden als
dank voor zijn vele verdiensten.

Uit het bestuur van de parochie H. Johannes Evangelist - juni 2015
Ook in de Sint-Jan is de
contactgroep van start gegaan. Doel daarvan is om initiatieven te ontwikkelen
die helpen de parochianen meer samen te brengen en een hartelijk welkom te
geven aan de vele gasten en de nieuwe betrokkenen in de Sint-Jan. Bestuurslid
Carine van Aalst, tevens lid van de contactgroep, gaat de komende tijd
inventariseren welke catechetische en evangeliserende activiteiten reeds lopen
en waar activiteiten versterkt en vernieuwd kunnen worden.
De nieuwe vicevoorzitter
van bestuur, Ben Vedder, en de nieuwe bestuurssecretaris, Roel Eerden, zijn met
frisse energie aan de slag gegaan en voeren gesprekken met medewerkers en
werkgroepen binnen de Sint-Jansparochie om knelpunten in zicht te krijgen en
waar mogelijk op te lossen. De komende maanden gaan plebaan en bestuur samen
met de Schola Cantorum verder met het ontwikkelen van een vernieuwde vorm voor
de zondagsmis van 11.45 uur, zodat deze meer past bij meevierende
catechisanten, gezinnen en nieuwkomers in onze parochiegemeenschap.
Toestroom vergroten
Een belangrijk
aandachtspunt voor het Sint-Jansbestuur vormen de initiatieven die de toestroom
van bezoekers aan onze kathedraal op gang zullen moeten houden en waar mogelijk
vergroten, zoals vernieuwing van het museum en bezichtiging van de beeldhouwwerken
op het dak van de kerk. Het bestuur werkt hiervoor nauw samen met de Stichting
Sint-Jansmuseum en de Stichting Nationaal Monument Sint-Jan, die beide heel
hard werken om deze plannen concreet gestalte te geven. We houden u op de
hoogte van de voortgang!

Uit het bestuur van de parochie H. Maria - juni 2015
Dit jaar is gestart in de
nieuwe fusieorganisatie met de oude parochies Emmaus (West), H. Willibrord
(Maaspoort), San Salvator (Orthen) en H.
Maria. Het was spannend hoe dat allemaal de eerste maanden zou gaan lopen. Er
is heel veel gevraagd van onze oude gemeenschappen, onze vrijwilligers, ons
pastorale team en onze kerkleden. In
goed overleg is geprobeerd de overgang te laten plaatsvinden. Dank zij de inzet
en het enthousiasme van heel veel mensen ziet het bestuur dat we op een goede
manier in beweging zijn.
Vallen en opstaan
Ondanks soms de pijn van
het gemis van het verleden wordt er opbouwend samengewerkt op alle plekken.
Daarbij zien we nog veel onwennigheid en veel vragen. Niet altijd is daar -een
twee drie- een antwoord. Dat kan ook niet anders. Onze levende gemeenschappen
moeten nieuwe wegen inslaan en gaandeweg moeten antwoorden worden geformuleerd.
Dat gaat met vallen en opstaan. Onze contactgroepen (in Maaspoort/ Empel,
Rosmalen en ’s-Hertogenbosch Hintham/Zuid/ West/ Noord) nemen daarin samen met het pastoresteam het
voortouw. Wij hebben hen gevraagd nu na
de eerste maanden stil te staan bij wat goed gaat en wat beter kan. Voor de
aanstaande zomer willen we dat bespreken en bezien of er moet worden
bijgestuurd.
Herkenbaar zijn
In september zijn we van
plan met het pastoresteam en de contactgroepen de vraag te bespreken hoe we in
ons heel grote organisatorische verband (ruim 50.000 geregistreerde kerkleden
met ruim 30.000 woonadressen) nog herkenbaar kunnen blijven voor elkaar en voor
de samenleving. Hoe gaan we dat doen is de grote vraag? Hoe blijven we elkaar
kennen en zijn we daardoor ook voor
anderen herkenbaar? Hoe heten we nieuwe mensen die in onze parochie komen wonen
welkom in ons huis?
Enthousiasme en ideeën en
plannen genoeg. Maar wat we hard nodig hebben zijn handjes. Vele handen maken
licht werk en we kunnen iedere hand gebruiken. Zo zoeken we nog steeds twee
bestuursleden: een secretaris en een bestuurslid communicatie. Maar ook voor/in
vele activiteiten/werkgroepen van onze gemeenschappen is er vraag naar
meedoeners.
Blik vooruit
De laatste maanden is
veel tijd en energie gestoken in het (wat we noemen) technische deel van de
fusie: de integratie van de kerkledenadministratie, de financiële administratie, de actie Kerkbalans, de
opstelling van de begroting, de afronding van de jaarrekeningen. De grote groep vrijwilligers uit alle
voormalige parochies hebben hier eendrachtig een uitstekende prestatie geleverd
door een rimpelloze overgang te organiseren.
Ook aan de vastgoedkant
zijn vele stappen gezet. In goed overleg met de gemeente is de omgeving
uitgenodigd (zie de bidbooks op onze site) met voorstellen te komen voor de
herbestemming van een drietal kerkgebouwen (San Salvator, HH. Harten en
Sint-Cathrien). In Maliskamp wordt met de lokale gemeenschap overlegd over de
herbestemming van de Bernadettekerk. Ook hier is de omgeving uitgenodigd met
plannen te komen. De pastorieën in Empel en Hintham zijn te huur gezet om zo bij te dragen aan een
gezonde financiële basis.

De Sint-Cathrien sluit haar deuren - mei 2015
Eerder heeft het
parochiebestuur helaas moeten besluiten, uit financiële overwegingen, drie
kerken van de H. Maria-parochie te moeten sluiten. Op grond hiervan zijn de San
Salvator-kerk in Orthen en de HH. Hartenkerk in de Graafse Wijk aan de
eredienst onttrokken.
Met ingang van 1 juli
2015 zullen de Eucharistievieringen in de Sint-Catharinakerk aan de
Kruisbroedershof, ’s-Hertogenbosch eindigen. Derhalve zullen dan géén
Eucharistievieringen meer plaatsvinden op de zaterdagavond en is de kerk ook
niet meer beschikbaar voor uitvaarten en huwelijkssluitingen. De vieringen van
de liturgie volgens de Tridentijnse ritus kunnen elders ondergebracht worden.
De Byzantijnse vieringen op zondagmorgen worden tijdelijk gehandhaafd, in
afwachting van de herbestemming van de kerk, daar vooralsnog alternatieve
locaties voor deze vieringen ontbreken.
Met geïnteresseerde
partijen vindt momenteel overleg plaats over de herbestemming van de kerken. In
het najaar hoopt het parochiebestuur hier meer duidelijkheid over te hebben. De
laatste Eucharistieviering in de Sint-Catharinakerk vindt plaats op zaterdag 27
juni 2015 om 17.00 uur.

Maria en Sint-Jan samen meer zelfstandig - maart 2015
Op 1 januari 2015 is de
parochie H. Maria samengegaan met de voormalige parochies Emmaus, Maaspoort en
San Salvator. Hartelijk welkom aan onze nieuwe medeparochianen. Ook zijn de
besturen binnen de pastorale eenheid H. Maria en H. Johannes meer zelfstandig gaan
werken. Wat betekent dit? Maria en Sint-Jan waren en blijven zelfstandige
parochies met elk een eigen financiële huishouding. Ze voeren vanaf nu meer hun
eigen beleid, vooral wat betreft het gebouwenbeheer. Maar op het gebied van
pastoraat, catechese en diaconie blijven beide parochies intensief samenwerken.
Door een nieuw Dagelijks
Bestuur (plebaan, beide vicevoorzitters en secretarissen) dat regelmatig
overlegt, is er afstemming tussen de beide besturen. Dit overleg zorgt dus
letterlijk voor de pastorale eenheid. Zo streven zij met elkaar in een
gezamenlijk pastoraal beleid naar de ontwikkeling van een viertal
MariaJohannesgemeenschappen: Sint-Jan, ’s-Hertogenbosch stad, ’s-Hertogenbosch
Noord/Empel en Rosmalen. Van beide parochies blijft de plebaan de voorzitter.
Jan Brenninkmeijer, die vicevoorzitter is van beide parochiebesturen, moet deze
functie wegens tijdgebrek overdragen; hij werd begin januari geïnstalleerd als
burgemeester in Waalre.
Sint-Jan
In het Sint-Jansbestuur
worden binnenkort Ben Vedder als vicevoorzitter en Roel Eerden als secretaris
benoemd; Carine van Aalst is nieuw bestuurslid per 1 januari. Het
Sint-Jansbestuur heeft van twee andere gewaardeerde bestuursleden afscheid
genomen: Antoine Jacobs, die lid is geworden van het Mariabestuur en Piet de
Jong die tot diaken is gewijd en D.V. in mei de priesterwijding zal ontvangen.
Hij is verbonden aan de geloofsgemeenschap Noord (Maaspoort/Empel). Beiden
blijven gelukkig dus nauw betrokken bij de pastorale eenheid.
Maria
Van het Mariabestuur is
Ton Streppel vanaf 1 januari de nieuwe vicevoorzitter. In het Mariabestuur zijn
ook nieuwe gezichten: Beate Glaudemans, Anton van de Veerdonk (voorheen
vicevoorzitter Maaspoort) en Gerard van Etten (voorheen vicevoorzitter Emmaus).
Het Mariabestuur is nog op zoek naar een secretaris, een bestuurslid vanuit de
contactgroep Rosmalen en een bestuurslid voor communicatie. Wie durft dit aan?
Contactgroepen
De betrokkenheid van
parochianen moet in de vier geloofsgemeenschappen invulling gaan krijgen. De
geloofsgemeenschappen willen, elk met een eigen profiel, inspirerende
gemeenschappen zijn die in alles daadwerkelijk evangeliserend zijn: dat wil
zeggen, die de blijde boodschap in woord en daad uitdelen in deze tijd.
De contactgroepen gaan
zich hierop richten. Zij ondersteunen het pastorale team en het bestuur en
werken zowel extern aan de vitalisering van de geloofsgemeenschap als intern
aan de faciliteiten: wat is nodig in de ‘torens’ om vitaal gemeenschap te zijn?
Contact in Rosmalen
Deze contactgroep is al
aan het werk. Deelnemers intern zijn Harry Muhren, Peter van de Brand, Rob
Scholte en Simone Schuurmans en Jan Jansen (bestuurslid). De externe groep
bestaat uit pastor Robert van Aken (voorzitter), diaken Ton van Kuijk, Pieter
van de Doelen, Jolien van der Heijden, Nicole Weinberg, Toos van Andel en
Gerrit Mol.
Contact in ‘s-Hertogenbosch-stad
De contactgroep kent op
dit moment een vijftal deelnemers: Beate Glaudemans, Leo Blom, Wil van Schaik,
Adrijana Simic, Gerard van Etten en kapelaan Patrick Kuis. Ook diaken Vladimir
Palte is betrokken. Er is nog plaats voor meer leden, want er ligt een grote
opgave om de parochianen rondom de Cathrien, Lucas, HH. Harten, Sacrament,
Anna-Hintham en Anna-West te verbinden. Wie komt deze contactgroep versterken?
Contact in ’s-Hertogenbosch-Noord/Empel
Diaken Piet de Jong en
pastor Ad van Wezel verbinden hier het pastorale team met de contactgroep. Uit
het bestuur zijn Matthijs Bolsius en Anton van de Veerdonk betrokken. Verder
zijn actief: Roos Tabink, Paul Wouters, Lydia Trouwborst, Paula Doorenbosch,
Cynthia Streep, Joost van Eijk, Frans Derikx en br. Johannes van Beurden.
Contact in de Sint-Jan
In de Sint-Jan wordt de
komende tijd gestart met de contactgroep. Er is al een eerste begin gemaakt
met: Carine van Aalst (kerkbestuur), Kees Pouw (pastoraal assistent
parochieopbouw), diaken Vladimir Palte en plebaan Geertjan van Rossem. Deze
groep zal nog worden uitgebreid, in elk geval met iemand uit de Schola. De
contactgroep zal zich richten op het versterken of opstarten van initiatieven
binnen de Sint-Jansgemeenschap om het parochieleven te verlevendigen voor
iedereen die verbonden is aan de Sint-Jan: vrijwilligers en betrokken
parochianen, bezoekende kerkgangers en nieuwe kerkleden. De Sint-Jan heeft door
zijn centrale gebouw een duidelijke opdracht om bijzonder gastvrij te zijn naar
de vele voorbijgangers en bezoekers. Tegelijk wil de Sint-Jan een echte
parochiegemeenschap zijn, waarin ouderen, jongeren en gezinnen tezamen een
thuis vinden. Dit vraagt om meer communicatie en overleg, en het vraagt om
nieuwe vormen van vieren en samenkomen. Daaraan wil het Sint-Jansbestuur de
komende tijd hard gaan werken, onder leiding van de plebaan als
bestuursvoorzitter én als verantwoordelijke pastoor van de Sint-Jansgemeenschap.
Wilt u de contactgroepen
helpen met ideeën of activiteiten? Uw inbreng is bijzonder welkom via communicatie@mariajohannes.nl

Op weg naar een slankere pastorale eenheid - december 2014
Afgelopen twee jaar
hebben wij, het kerkbestuur, u, parochianen, steeds op de hoogte gehouden van
de ontwikkelingen in onze pastorale eenheid H. Maria en H. Johannes. Zoals al
vaker aangegeven, noopt de financiële situatie ons tot noodzakelijk en vaak
moeilijke keuzes.
In het najaar zijn de
gezamenlijke financiële overzichten van de pastorale eenheid op de agenda van
het parochiebestuur gekomen. Samen met het pastoresteam hebben we ons gebogen
over de begroting. Deze laat helaas grote structurele tekorten zien. We willen
u als parochianen hier ook bij betrekken: het gaat ons allemaal aan. We zullen
daarom verslag doen van de financiële situatie in een speciale nieuwsbrief die
na de jaarwisseling zal worden verspreid in het kader van de actie Kerkbalans.
Noodzakelijke afslanking
Nu al is duidelijk dat
door de penibele financiën afslanking onontkoombaar is. De pastorale eenheid
zal niet onder ingrijpende beslissingen uit komen. Dit zal gevolgen hebben voor
iedereen. Het eerst zullen parochianen het merken aan de gewijzigde tijden van
wekelijkse eucharistievieringen. Momenteel zijn we hard aan het werk met
uitzoeken hoe, door beperking en wijziging van de vaste vieringen, onze
pastores het ieder weekend toch weer ‘rond’ kunnen krijgen. De komende maanden
zullen contactgroepen in gesprek gaan met gemeenschappen die met deze
veranderingen het meest te maken krijgen. Precieze berichten over wat een en
ander voor de verschillende geloofsgemeenschappen gaat inhouden komen in de
nieuwsbrief, het Kerkvenster en de website van de pastorale eenheid.
Twee besturen
Per 1 januari aanstaande
gaan de besturen van de parochies Maria en H. Johannes Evangelist hun
werkzaamheden meer scheiden. Bestuursleden uit de (per 1 januari toetredende)
parochies Emmaus (Anna-West), Willibrord (Maaspoort) en Salvator gaan het
Mariabestuur versterken. In het kerkbestuur van de Sint-Jan gaan enkele
bestuursleden plaats maken voor opvolgers. Er komt een gemeenschappelijk
dagelijks bestuur (plebaan, vice-voorzitters en secretarissen) dat door
regelmatig overleg zorgt voor afstemming tussen de beide besturen, waardoor
goede samenwerking binnen het geheel van de pastorale eenheid H. Maria en H.
Johannes verzekerd is. Ook op de bestuurlijke situatie komen we uiteraard terug
in het volgende Kerkvenster.

Samen op weg naar één pastorale eenheid - september 2014
Zo links en rechts in de
parochie merk je dat de ontwikkelingen voort gaan, dat we samen op weg zijn
naar één pastorale eenheid, met vier geloofsgemeenschappen en twee besturen. De
huidige pastorale eenheid fuseert vanaf 1 januari 2015 met de Emmausparochie
(West), de Willibrordparochie (Maaspoort) en de San Salvatorparochie (Orthen).
Samen heten we dan pastorale eenheid H. Maria en H. Johannes en omvatten we
heel de gemeente 's-Hertogenbosch inclusief Rosmalen en Empel. Pastoresteam en
bestuur zijn volop bezig de voorbereidingen op de fusie te treffen.
Samenwerking op het gebied van pastoraat (vieringen, catechese) is al volop in
ontwikkeling: nu moeten ook de ledenadministratie en financiën worden samengevoegd.
Twee besturen
Een gevolg van de
samenvoeging van parochies is dat de besturen van de parochies Maria en H.
Johannes Evangelist meer apart gaan opereren. Het bestuur van de Mariaparochie
wordt groter doordat er bestuursleden uit West, Maaspoort en Orthen bij komen,
en houdt zich de komende jaren bezig met de integratie van de verschillende
kerken in de geloofsgemeenschappen en de herbestemming van kapelkerken. Het
kerkbestuur van de Sint-Jan is druk met het aansturen van het onderhoud en de
instandhouding van het monument Sint-Jan en met alle pastorale, diocesane en
culturele zaken die in de kathedraal plaatsvinden. Een gemeenschappelijk
dagelijks bestuur (plebaan, vicevoorzitters en secretarissen) vormt de brug
tussen de beide besturen, waardoor afstemming en samenwerking binnen het geheel
van de pastorale eenheid gegarandeerd blijven.
Ingrijpende besluiten
Omdat de benoeming van
een vierde priester in onze pastorale eenheid niet aanstaande lijkt, moeten we
ons nog sterker bezinnen op de verdeling van krachten. Ook gezien de financiële
situatie van de pastorale eenheid is het onontkoombaar om komend najaar al
ingrijpende besluiten te nemen over het beëindigen, of verschuiven van de vaste
Eucharistieviering op de zondag in een aantal kerken. Pastores en bestuur gaan
met de gemeenschappen ter plaatse in gesprek om de overgang naar een andere
kerk in de gemeenschap mogelijk te maken. Een belangrijke rol is daarbij
weggelegd voor de contactgroepen. Momenteel worden die groepen samengesteld.
Taak contactgroepen
Per geloofsgemeenschap -
Rosmalen, Noord, Stad en Sint-Jan - vormt een contactgroep het scharnierpunt
tussen bestuur, pastoresteam en parochianen. Voor de contactgroep worden
betrokken parochianen gezocht met een groot netwerk binnen de kerk, die het gesprek
aangaan met vrijwilligers en samen met hen zoeken naar oplossingen voor
praktische zaken: hoe communiceren we in de nieuwe geloofsgemeenschap? Hoe moet
het als een kerk gaat sluiten? Hoe gaat het met catechese, sacramenten,
vervoer, kindervieringen? De contactgroepen zullen geen jarenlange, vaste
groepen zijn, maar uitbreiden en inkrimpen wanneer het nodig is.
Contactpersonen hoeven zich dus niet jarenlang te binden; wie een jaar lang kan
helpen is ook heel welkom. Wilt u zich aanmelden of wilt u eerst meer weten,
meldt u zich dan via communicatie@mariajohannes.nl
Vanaf januari bevat het
Kerkvenster een aantal pagina's apart voor elke geloofsgemeenschap. Dam stellen
we ook de contactgroepen per geloofsgemeenschap aan u voor.

Omvorming naar geloofsgemeenschappen – vragen van parochianen - juni 2014
Tijdens de
parochieavonden over de organisatie van onze pastorale eenheid zijn veel vragen
gesteld over onderbouwing en de uitvoering van het nieuwe beleid. Bestuur en
pastoresteam hebben deze vragen verzameld en willen ze zo goed mogelijk
beantwoorden, maar sommige zaken zullen pas mettertijd duidelijk worden.
Hieronder staat een samenvatting. Elders op de website staat een uitvoeriger
versie.
Hoofd- en kapelkerken
Is de geografische
indeling van de geloofsgemeenschappen in ’s-Hertogenbosch al vastgesteld?
Er is een indeling
gemaakt van vier geloofsgemeenschappen: Sint-Jan, ’s-Hertogenbosch-stad, Noord,
en Rosmalen, met als hoofdkerken: Sint-Jan, Sint-Cathrien (vooralsnog Lucas),
H. Willibrord, en Sint-Lambertus. Het kan zijn dat er wat betreft de positie
van de kapelkerken binnen de geloofsgemeenschappen nog wat verschuift,
afhankelijk van onder meer maatschappelijke ontwikkelingen en het aantal
beschikbare priesters. Mogelijk schuiven enkele kapelkerken aan bij een andere
hoofdkerk.
Wanneer, hoe en door wie
is de indeling van hoofd/ en kapelkerken gemaakt?
Het idee van hoofd- en
kapelkerken is geboren is samenspraak met parochianen die de eerdere
informatieavonden in 2012 hebben bezocht en hebben meegedacht. In lijn hiermee
heeft het bestuur bepaald dat, om vitaal en effectief te kunnen vieren, bidden,
leren en dienen, iedere van de vier geloofsgemeenschappen beschikt over een
hoofdkerk waar in elk geval op zondag de Eucharistie wordt gevierd en waar de
centrale momenten in het kerkelijk jaar en de sacramenten hun plaats krijgen
(paaswake, eerste communie) en waarin het eigen profiel van de
geloofsgemeenschap tot uitdrukking kan komen. De hoofdkerken zijn die kerken
die door hun monumentale aard niet herbestembaar zijn en/of cruciaal van
ligging en vitaliteit. De overige kerken die behoren tot de geloofsgemeenschap
worden kapelkerken.
Wat gebeurt er met de kapelkerken?
In een kapelkerk wordt zo
lang het gaat ook Eucharistie gevierd, maar dit zal steeds vaker niet in ieder
weekend mogelijk zijn. In de kapelkerken blijven andere liturgische vieringen
mogelijk. Dit kunnen- in overleg met de verantwoordelijke priester –
gebedsvieringen van verschillende aard zijn, en ook gelegenheidsvieringen voor
huwelijk en uitvaart. Als een kapelkerk een heel vitaal kerkelijk leven
herbergt en veel inkomsten voortbrengt is onttrekking minder actueel dan
wanneer dit niet het geval is. Maar duidelijk is dat voor alle kapelkerken
gezocht wordt naar mogelijkheden om deze te herbestemmen. Onttrekking aan de
eredienst vindt plaats als zich een goede mogelijkheid tot herbestemming voordoet,
of als dit noodzakelijk is uit oogpunt van financiën of anderszins. Uiteraard
kunnen maatschappelijke ontwikkelingen die we nu nog niet kunnen overzien ons
op enig moment tot andere besluiten dwingen, maar vooralsnog staat het bestuur
achter deze beleidslijn die door het bisdom wordt ondersteund.
Financiën
Wat is de financiële
onderbouwing van de gepresenteerde plannen? In de presentatie wordt een
jaarlijks tekort van € 350.000 genoemd voor de parochie H. Maria. Dit is de
eerste keer dat er iets over de financiële positie van de parochie bekend wordt
gemaakt. Er is bij de parochianen behoefte aan meer openheid en transparantie
op dit gebied. Hoe komt het dat die openheid er tot nu toe niet was? Nu worden
parochianen overvallen.
Inderdaad is hier sprake
van een vernieuwd beleid: de toekomstvisie waarin parochianen
medeverantwoordelijk worden gemaakt op verschillende terreinen, waaronder de
financiën. Dit is niet alleen in onze pastorale eenheid, maar overal in kerk en
samenleving waarneembaar: bij verantwoordelijkheid nemen hoort ook dat het
bestuur de parochianen transparant informeert. De jaarrekening 2013 wordt dezer
dagen in het bestuur besproken en vastgesteld. Daarna zullen we u over de
exacte cijfers informeren.
Worden de financiën van
de diverse kerkgebouwen op een grote hoop gegooid, of is er duidelijk zicht op
welke kerkgebouwen financieel gezond zijn en welke niet? Wordt rekening
gehouden met de financiële situatie van afzonderlijke kerken?
De financiële situatie
speelt een rol voor de gehele pastorale eenheid en heeft niet exclusief te
maken met de kosten van specifieke gebouwen of de situatie van vroegere
parochies. Nu de parochie één geheel vormt – en dat is een duidelijke keuze van
het bisdom – staan we er samen voor. De kern van ons financiële probleem is het
achterblijven van voldoende inkomsten over het geheel. De parochie (en dat zijn
wij allemaal) zit in een nijpende financiële situatie. De plannen hebben tot
doel de tekorten die opgelopen worden bij te buigen. Door gebouwen te herbestemmen
en kerkelijke activiteiten te bundelen, zullen vanuit bittere noodzaak kosten
worden bespaard en opbrengsten worden voortgebracht uit bezittingen. Maar ook
zal een krachtiger beroep worden gedaan op al onze parochianen tot een royalere
financiële steun.
Contactgroepen
Wat is de taak van de
contactgroepen en wie zitten er in zo’n groep?
De besturen van H. Maria
en H. Johannes zullen worden ondersteund door vier contactgroepen, één voor
elke geloofsgemeenschap. In een contactgroep hebben de pastor van de
betreffende hoofdkerk en minimaal een lid van het kerkbestuur zitting, en
daarnaast mensen die de betreffende hoofdkerk en kapelkerken vertegenwoordigen,
minstens één en liefst twee per kerk. De taak van zo’n contactgroep is om
mensen samen te brengen binnen de geloofsgemeenschap en deze te verbinden met
de samenleving. Dit betekent dat de contactgroep signaleert wat er speelt in de
kerken, het bestuur en de pastores adviseert welke communicatie en organisatie
nodig is om samen één geloofsgemeenschap te kunnen vormen, en mensen
enthousiasmeert om die samenwerking tot stand te brengen. Ook legt ze contacten
met mensen en organisaties buiten de geloofsgemeenschap om zo de vitaliteit en
profilering van de geloofsgemeenschap te versterken en bij te dragen aan de
gastvrijheid en evangelisatie van de geloofsgemeenschappen. In aanvang worden
de contactgroepen samengesteld uit mensen die bij bestuur en pastores bekend
zijn als netwerkers binnen hun kerk, en werkendeweg zullen ze uitgebreid worden
met andere betrokken parochianen.
Pastoraal team
Hoeveel kans is er dat er
werkelijk een priester bijkomt die verantwoordelijk wordt voor Den Bosch Noord?
Bij het ontwikkelen van
de perspectieven op vier geloofsgemeenschappen is de beschikbaarheid van vier
priesters en twee diakens voorondersteld; deze perspectieven zijn uitvoerig met
het bisdom overlegd. Toen het vertrek van pastor Marc van Rossem werd
aangekondigd heeft de pastorale eenheid de bisschop daarom met klem om een
vierde priester gevraagd. In april jl. is dit verzoek met een brief vanuit het
bestuur onderstreept. Het mag duidelijk zijn dat we alleen met het model van
vier geloofsgemeenschappen kunnen werken als er daadwerkelijk vier priesters
zijn. Het nu voorliggende proces zal veel van iedereen vragen, in het bijzonder
van onze pastores, die als herders de verschillende gemeenschappen tot één
geloofsgemeenschap zullen moeten smeden. Dit vraagt van alle betrokkenen veel
geduld, luisteren naar elkaar, zich aanpassen en onderling helpen. Ook is
duidelijke communicatie van het grootste belang. Daarom zijn de contactgroepen
zo belangrijk. We streven ernaar om deze direct na de zomervakantie bij de
parochianen te kunnen introduceren. Via nieuwsbrief, parochiewebsite en
Kerkvenster blijft u betrokken. En hebt u meer vragen, dan zijn deze welkom via
communicatie@mariajohannes.nl

Van het bestuur - februari 2014
Er zijn in de afgelopen
maanden enkele wijzigingen geweest binnen de besturen van de pastorale eenheid.
We hebben met tegenzin afscheid genomen van vicevoorzitter Tom Koot, die zich
jarenlang heeft ingezet voor beide besturen. Onder zijn leiding werd een sterk
begin gemaakt met de fusie van parochies in de nieuwe H. Mariaparochie en de
pastorale eenheid met de parochies H. Maria en H. Johannes Evangelist. Beide besturen
zijn Tom Koot veel dank verschuldigd. Sinds 1 september jl. is zijn plaats als
vicevoorzitter ingenomen door Jan Brenninkmeijer, die al secretaris van beide
besturen was. De komende tijd is een uitdagende periode, waarin nieuwe
uitbreidingen van de pastorale eenheid op stapel staan met de parochies San
Salvator, Emmaus en Maaspoort. Vanwege die uitbreiding, en omdat we in de
afgelopen periode helaas ook afscheid hebben moeten nemen van de gewaardeerde
bestuursleden Karin Coenen, Odette Wyfker en Mattie van den Thillart, zullen er
de komende maanden nieuwe bestuursleden aangezocht worden.
Deze bestuursleden zullen
mede uitvoering moeten gaan geven aan het toekomstperspectief zoals dat dezer
dagen door pastoresteam en bestuur is omschreven, overlegd met het bisdom, en
gepresenteerd aan betrokken parochianen. u vindt hierover meer informatie in
het aparte katern in Kerkvenster 09 en elders op deze site.

Toekomst van de parochie - september 2013
Veel mensen in onze
kerkgemeenschap zijn onzeker over de toekomst van de pastorale eenheid. De
kranten en andere media besteden steeds aandacht aan reorganisaties van
parochies overal in het land en de verschillende visies die parochianen en
buitenstaanders daarop hebben. Wat komt er op ons af, hoe gaat het hier bij ons
verder? Dat zijn de terechte vragen die parochianen hebben, want iedereen
begrijpt dat de terugloop in financiën en kerkbetrokkenheid uiteindelijk niet
zonder gevolgen kan blijven.
Het bestuur is zich van
de onzekerheid en de vraag naar helderheid over de toekomst ten volle bewust.
De gesprekavonden van het afgelopen najaar hebben die vragen op tafel gelegd,
maar vooral het verlangen van de parochianen naar perspectief. Het
toekomstperspectief moet dus niet allereerst over krimp en afstoten van gebouwen
gaan, maar over het verlangen om samen te vieren, leren en dienen in vitale,
levenskrachtige geloofsgemeenschappen; onze nieuwe paus Franciscus heeft ons de
laatste tijd krachtig aan deze opdracht herinnerd.
Wat is daarvoor nodig? De
regiegroep binnen het bestuur heeft zo’n perspectief uitgewerkt, gesteund door
de pastorale visie op de parochie van de toekomst van het pastoraal team dat
ons uitdaagt kerk te zijn in navolging van Jezus Christus. Dit perspectief op
de toekomst ziet plaats voor vier tot drie hoofdkerken in de regio
’s-Hertogenbosch-Rosmalen, in Oost/Rosmalen, Noord/Empel, Zuid/Centrum en
West/Centrum, met rond elke hoofdkerk één of enkele kapelkerken. De hoofdkerk
fungeert als kernlocatie waar wekelijks Eucharistie wordt gevierd, in de andere
locaties kunnen ook vieringen en
activiteiten plaatsvinden, al naar gelang de financiële en menselijke
draagkracht. Het doel is dat parochianen zich gekend blijven weten in een eigen
geloofsgemeenschap die niet overmatig groot en anoniem wordt.
De geloofsgemeenschappen
kunnen elk in zekere mate een eigen profiel uitbouwen, bijvoorbeeld voor
hoog-liturgische vieringen en meningsvorming, voor evangelisatie en catechese,
voor diaconie en buurtwerk; vaak hebben zich dergelijke accenten al lokaal
ontwikkeld, en daarop kunnen we voortbouwen. Ook de andere parochies binnen
’s-Hertogenbosch (Emmaus-West, Maaspoort en San Salvator) zijn in deze
profielverkenningen betrokken.
Tegelijk moeten we reëel
kijken naar de mogelijkheden om toekomstige inkomsten en uitgaven beter op
elkaar af te stemmen. Duidelijk is dat we teveel gebouwen hebben. Daarom is een
landelijke vastgoedorganisatie gevraagd om de mogelijkheden van eventuele
“herbestemming” van alle kerkelijke gebouwen in ons parochiegebied in te
schatten. Ook is aan het bisdom gevraagd om een begroting van toekomstige
onderhoudskosten van de gebouwen. Per gebouw zijn zo de mogelijke opbrengsten
en voorziene kosten naast elkaar gelegd; en dat leggen we naast de kerkelijke
functie en vitaliteit van elk van de gebouwen. Dit ingewikkelde en tijdrovende
proces moet een selectie van hoofd- en kapelkerken opleveren, en een beperkte
groep gebouwen die in eerst instantie in aanmerking komen voor sluiting of
herbestemming.
In de periode dat dit
Kerkvenster naar de drukker gaat is het bestuur in gesprek met zowel bisdom als
gemeente om dit perspectief te bespreken. Tegelijkertijd verkent het bestuur,
hoe onze pastorale eenheid toegerust moet worden om het samengaan en uitbouwen
van geloofsgemeenschappen van de toekomst mogelijk te maken. Want dat dit een
uitdagende taak is, is zonneklaar. Overhaast werk willen we vermijden, en we
zullen zeker hulp nodig hebben van pastorale krachten, vrijwilligers en
professionele ondersteuners. Maar vooral hebben we hierbij geloof nodig in Gods
hulp, hoop op een goede toekomst, en onderlinge liefde en vertrouwen.
Als we weer een stap
verder zijn, spreken we hierover door met u als betrokken parochianen. De
website, de wekelijkse nieuwsbrief en het Kerkvenster houden u op de hoogte van
de voortgang.

De nieuwe parochie: gericht op de toekomst - juni 2013
Binnen de pastorale
eenheid hebben afgelopen najaar open gesprekavonden met parochianen
plaatsgevonden over de toekomst. De avonden hebben het bestuur volop
aandachtspunten meegegeven voor het bepalen van richtingen voor de toekomst.
Duidelijk werd dat onder betrokken parochianen een groot verlangen leeft om
samen te werken aan nieuw perspectief voor de parochie, en samen te vieren en
dienen in vitale, levenskrachtige geloofsgemeenschappen.
Visie
Door die hoop gesterkt is
het bestuur met het pastoraal team aan de slag gegaan om dat perspectief “in de
steigers te zetten”. Om de ervaringen en hoopvolle ideeën van parochianen naar
de toekomst te vertalen, zijn er immers allerlei voorwaarden. De toekomstvisie
die het bestuur op de gespreksavonden heeft voorgelegd aan parochianen – een
beperkt aantal vitale geloofsgemeenschappen voor geheel ’s-Hertogenbosch en
Rosmalen – stelt essentiële eisen: die geloofsgemeenschappen moeten
levenskrachtig en geïnspireerd zijn, financieel draagkrachtig en goed
georganiseerd. Dat alles moet gestuurd worden door een duidelijke visie op waar
we als pastorale eenheid voor staan.
Hoe, wat, waar
Daarom hebben we in
deelgroepen gewerkt aan het in kaart brengen van die vier zaken:
- pastoraal team: wat is
de pastorale visie op de parochie van de toekomst? Hoe willen wij kerk zijn in
navolging van Jezus Christus?
- regiegroep, gevoed door
de gesprekken met parochianen: waar zijn de vitale kernen in onze pastorale
eenheid, zoals catechetische en diaconale activiteiten, inbreng van jeugd en
jongeren, goed bezochte vieringen? Ook
de andere parochies binnen ’s-Hertogenbosch (Emmaus-West, Maaspoort en San
Salvator) zijn in die gesprekken betrokken.
- penningmeesters,
vastgoedcommissie en financiële vrijwilligers: hoe staan de afzonderlijke
gemeenschappen er financieel voor? Welke geregelde inkomsten zijn er, wat
kosten de gebouwen, welke andere vaste kosten van personeel zijn er?
- blauwdruk-groep: hoe
zit onze gefuseerde pastorale eenheid organisatorisch en administratief in
elkaar? Waar zijn ondersteunende mensen nodig in secretariaat, communicatie,
administratie, vastgoedbeheer, en waar moeten zij hun werk doen?
Kortom, met welke
gebouwen en ondersteuning kunnen we een beperkt aantal goed georganiseerde
vitale geloofsgemeenschappen vormen in onze pastorale eenheid? De inzichten
worden nu op elkaar afgestemd in één visie op de toekomst. Daarover gaan
bestuur en pastores vervolgens met het bisdom in gesprek.
Financieel krap
Eerlijk gezegd is het
bestuur geschrokken van de meest recente financiële gegevens, die duidelijk
maken dat de pastorale eenheid er als geheel minder goed voorstaat dan gehoopt;
een aantal van de huidige gemeenschappen zitten “in de min” en jaarlijks hebben
we tezamen een flink tekort. Het is duidelijk dat het nieuwe beleid doortastend
zal moeten zijn en gevolgen zal hebben voor lokale gemeenschappen en voor de
organisatie van onze pastorale eenheid.
Toekomstgericht
Maar omdat we als
pastorale eenheid sterke ideeën hebben over de geloofsgemeenschappen van de
toekomst – ideeën die ook leven onder de parochianen – hebben we alle
vertrouwen dat we een nieuw perspectief hebben om naar toe te werken. Het
bestuur is vast van plan om voor de zomer met het bisdom over de toekomstvisie
in gesprek te gaan en na de zomervakantie naar de parochianen te komen met die
visie. Tegen die tijd willen we opnieuw met u als betrokken parochianen in
gesprek. We zullen u via website, nieuwsbrief en Kerkvenster op de hoogte
houden.

Gespreksavonden Toekomst van de Parochie - december 2012
In parochieblad
Kerkvenster nr. 4 heeft u kunnen lezen, dat er afgelopen najaar gespreksavonden
gehouden zijn over de toekomst van het parochieleven en de kerkelijke gebouwen.
Onze pastorale eenheid heeft teveel gebouwen voor de afnemende financiële
middelen en het kleiner aantal priesters en betrokken parochianen. In de nabije
toekomst zullen we met minder kerkgebouwen moeten toekunnen. De verwachting is,
gezien de aanwijzingen van het bisdom, dat we opgaan naar een beperkt (drie tot
vier) aantal vitale geloofsgemeenschappen in ‘s-Hertogenbosch, Rosmalen en
Empel tezamen. Maar hoe moeten die gemeenschappen eruit zien, en hoe komen we
daar?
Dit soort veranderingen
moet goed voorbereid worden. Daarom zijn pastores en bestuur van de pastorale
eenheid in gesprek gegaan met betrokken parochianen over kerk zijn in de
toekomst: hoe kunnen we als pastorale eenheid een levende gemeenschap zijn, en
wat hebben we daarvoor aan gebouwen nodig? De ervaring en visie van parochianen
willen we meenemen. Er zijn drie gespreksavonden gehouden, georganiseerd voor
parochianen per voormalig parochiegebied: 29 oktober voor Rosmalen/Empel, 5
november voor ’s-Hertogenbosch Oost/Hintham, en 19 november voor
’s-Hertogenbosch Zuid/Centrum. Circa 275 parochianen namen deel aan de drie
avonden tezamen; een geweldige opkomst! Alle drie waren het waardevolle avonden
die in goede sfeer verliepen. Een aantal zaken die parochianen naar voren
brachten sprong in het oog en willen we hier samenvatten.
1. Er leeft een groot verlangen bij
betrokken parochianen om gestalte te geven aan het ideaal om vitale
geloofsgemeenschappen te zijn die samen vieren, bidden, leren en dienen. In
alle bijeenkomsten met de parochianen is door hen aangedrongen op het
vitaliseren van geloofsgemeenschappen waarin we die ambities waar kunnen maken.
Dit betekent dat we elkaar moeten kunnen kennen. Dat kan niet goed, als we over
al te grote gebieden verspreid zijn.
2. Parochianen begrijpen dat vanwege de
teruglopende betrokkenheid en het kleiner aantal pastores een “opschaling”
onontbeerlijk is. Zij geven tegelijkertijd aan, dat zich rond gebouwen hechte
geloofsgemeenschappen hebben gevormd. Die gemeenschappen zijn niet allemaal
hetzelfde. Waren mensen voorheen meestal aan de plaatselijke wijkparochie
gebonden, nu kiezen zij vaker voor een gemeenschap waar de wijze van vieren en
leren aansluit bij de tradities en stijl van hun voorkeur of gewoonte. Voor een
deel kan die eigenheid blijven bestaan, omdat er een aantal verschillende
geloofsgemeenschappen naast elkaar mogelijk zullen zijn. Die zullen elk hun
eigen profiel kunnen hebben. Maar niet alle gemeenschappen kunnen in “hun”
gebouw blijven. Het zal pijnlijk zijn voor parochianen om hun vertrouwde gebouw
te verlaten, ook al weten we dat gemeenschappen niet rond stenen, maar rond
Woord en Eucharistie zijn opgebouwd. Waar verplaatsing en samengaan van
gemeenschappen noodzakelijk is, moeten we voor dit proces de tijd en ruimte
nemen om samen verder te groeien.
3. In de geloofsgemeenschappen van de toekomst moeten we
oog hebben voor alle generaties, van jong tot oud. Dit betekent: kinderen leren
en vieren mee in de gemeenschap; jongeren worden aangesproken en betrokken bij
het parochieleven; ouderen blijven deel uit maken van het leven in de
gemeenschap, ook als zij slecht ter been of aan huis gebonden zijn. De
speerpunten van het bisdom – evangelisatie, jeugd en jongeren, huwelijk en
gezin – vullen op die concrete manier de ambities van de geloofsgemeenschappen aan
en worden nagestreefd in de geloofsgemeenschap, en door contacten van de
gemeenschappen met hun omgeving, vooral met scholen, maatschappelijke diensten,
zorginstellingen, andere kerken.
4. De Eucharistie is het levend hart van
elke geloofsgemeenschap. Maar een kerkgebouw als liturgische ruimte is niet
genoeg voor een vitale gemeenschap. Ruimtes voor ontmoeting, voor voorbereiding
en voor parkeren zijn een voorwaarde om levendige groep te worden en blijven,
zeker als die kerk niet bij iedereen “om de hoek” staat. Deze voorwaarden zijn
in hoge mate bepalend voor de kansen van geloofsgemeenschappen om zich in en
rond een kerkgebouw verder te kunnen ontwikkelen.
5. In het proces dat zich in de nabije
toekomst zal ontwikkelen, hebben geloofsgemeenschappen vaste contacten met
pastores nodig en steun van bovenlokale (dekenale, diocesane) deskundigen als
het om externe communicatie, catechese en diaconie gaat. Bovendien is een open
communicatie met alle betrokkenen over de veranderingen die gaan komen van het
grootste belang.
Pastoraal team en
parochiebestuur zijn dankbaar voor alle betrokkenheid en ideeën, die zij
meenemen in hun proces naar besluitvorming. Op dit moment zijn zij in gesprek
over verdere beleidsplannen, die zullen worden afgestemd met het bisdom.
Voorjaar 2013 verwacht het bestuur met een plan van aanpak te komen. Daarover
zal opnieuw een informatieavond worden gehouden. Houdt u hiervoor de website en
wekelijkse nieuwsbrief in de gaten.


Gekoppelde documenten

Beleidsplan H. Maria 2018

teaser gerelateerd document
Beleidsplan H. Maria 2018