doc Pastorale Eenheid Heilige Maria & Heilige Johannes
Welkom bij de pastorale eenheid H. Maria en H. Johannes!

Onze geloofsgemeenschap

01 januari 2012
Onze geloofsgemeenschap

Hieronder vindt u meer informatie over het ontstaan, het bestuur en de doelstellingen van onze gemeenschap. Elders op deze site vindt u informatie over vieringen, activiteiten en gebruiken.Welkom bij de pastorale eenheid H. Maria en H. Johannes in 's-Hertogenbosch, Rosmalen en Empel. Misschien bent u al betrokken bij onze gemeenschap doordat u regelmatig een viering bezoekt in een van de kerken binnen onze pastorale eenheid. Misschien bent u actief als vrijwilliger. Of misschien bent u nieuw in de pastorale eenheid komen wonen of bent u gewoon nieuwsgierig.

Voor ieder geldt: wees welkom op deze pagina en lees vooral verder. Het gaat over onze en dus ook uw geloofsgemeenschap: hoe wij – het pastoraal team, de besturen en de gelovigen - een geloofsgemeenschap vormen en hoe wij in de toekomst verder willen gaan met het vieren van ons geloof, het leren over ons geloof en het dienen vanuit ons geloof.

Zoals in heel het bisdom, evenals de rest van Nederland, is ook in ’s-Hertogenbosch en omgeving een situatie aangebroken waarin parochies samen moeten gaan om in de toekomst sterke en levendige gemeenschappen te kunnen blijven. Begin 2011 zijn vier parochies gefuseerd, waardoor nu negen kerken uit ’s-Hertogenbosch, Rosmalen en Empel deel uitmaken van de pastorale eenheid H. Maria en H. Johannes. De aangesloten kerken zijn: de H. Landelinuskerk te Empel, de Sint-Lambertuskerk en H. Laurentiuskerk te Rosmalen, en in ’s-Hertogenbosch de H. Annakerk, Sint-Lucaskerk, Sint-Cathrienkerk en de kathedrale basiliek van Johannes Evangelist (Sint-Jan). De locaties en openingstijden van de kerken vindt u hieronder bij Adressen en gebouwen.

De verschillende kernen in de pastorale eenheid hebben elk hun eigen uitstraling en leggen verschillende accenten in het vierende, lerende en dienende aspect van het christen-zijn. Doordat we nu één pastorale eenheid zijn, bestaat de mogelijkheid van elkaar te leren en elkaar te versterken. Dit proces gaan wij momenteel tezamen en dat vergt tijd. Een aantal activiteiten zoals de inloopavonden, de alpha-cursus en de huwelijks- en doopvoorbereiding worden reeds centraal voor de gehele pastorale eenheid georganiseerd. 

Het beleidsplan van de H. Maria parochie uit 2018 is te lezen via de link.


Hieronder vindt u meer informatie over het ontstaan, het bestuur en de doelstellingen van onze gemeenschap. Elders op deze site vindt u informatie over vieringen, activiteiten en gebruiken.

Ontstaan en naam van onze pastorale eenheid

Bestuur van de pastorale eenheid
Speerpunten

Ontstaan en naam van onze pastorale eenheid

De huidige pastorale eenheid H.Maria en H.Johannes Evangelist is in 2011 onstaan uit een samengaan van de Binnenstadsparochie (inclusief de H.Johannes Evangelist), Parochie Moeder Teresa (Hintham), Parochie H.Birgitta (Rosmalen) en Parochie H.Landelinus (Empel). Bij het samengaan is de huidige parochie H.Johannes Evangelist weer een afzonderlijke parochie geworden, en zijn de overige parochies samengegaan in de nieuwe parochie met de naam H.Maria.
De H.Maria en H.Johannes Evangelist vormen samen een pastorale eenheid. Dit wil zeggen dat ze elk een eigen bestuur, beheer en begroting hebben, maar dat ze gezamenlijk optreden wat betreft liturgie, catechese en diaconie. Met andere woorden, ze volgen een pastoraal beleid en staan onder leiding van een deken-pastoor.

De naam H.Johannes Evangelist sluit aan bij de naam van de parochiekerk en bij de naam van de patroon van ons bisdom: H.Johannes (Sint-Jan) Evangelist. De naam van de samengevoegde grote parochie sluit aan bij de belangrijke en samenbindende rol die de H.Maria nog steeds speelt in de Brabantse godsdienstigheid, heel bijzonder ook in onze eigen regio, met onder meer de verering van de Zoete Moeder van Den Bosch en Maria van Empel. Hun combinatie van een mannelijke en een vrouwelijke heilige vormt een onlosmakelijk koppel in het Nieuwe Testament; deze twee Johannes en Maria, stonden aan het kruis van Christus en ontvingen als het ware zijn geestelijke erfenis (vgl.Joh.19,25-27). Samen representeren zij de Kerk zowel in haar contemplatieve aspect (Maria) als in haar apostolisch-missionaire aspect (Johannes).


Bestuur van de pastorale eenheid

Het bestuur van de H.Maria parochie vormt met het bestuur van de H.Johannes Evangelist parochie een gedeeltelijke personele unie. De besturen vergaderen zowel afzonderlijk, als gezamenlijk als het punten betreft die beide besturen betreffen.

De parochiekerk is de Kathedrale Basiliek St.Jan Evangelist met bijbehorende pastorie/plebanie, Choorstraat 1, 5211 KZ 's-Hertogenbosch, waar ook het pastoraal centrum is gevestigd voor de bijeenkomsten van het pastoraal team. Tevens functioneert de plebanie als het centraal bestuurlijke secretariaat van de parochie (Choorstraat 5), waar ook de diensten communicatie en financiën gevestigd zijn. Pastorale activiteiten vinden plaats in de overige parochiecentra en parochiezalen. Gedecentraliseerde secretariaatswerkzaamheden worden uitgevoerd in de locale secretariaten.


Speerpunten

Onze pastorale eenheid heeft een aantal speerpunten van beleid die per punt toegelicht worden.

Missie
Vanuit de missie die de Katholieke Kerk van Jezus Christus heeft ontvangen (vgl. Joh 20,21; Mt 28,19-20) en zoals die door het beleidsplan “Groeien in geloof, geloven in groei” voor ons bisdom geactualiseerd is, heeft het pastoresteam voor de komende jaren enkele kernwaarden en kernactiviteiten willen accentueren. Deze staan uitgedrukt in het volgende missiestatement: “Als parochie mogen wij Jezus Christus present stellen en ontmoeten in het biddend vieren van de Eucharistie en de overige sacramenten, in het verkondigen van zijn Evangelie als een kracht tot heil (vgl. Rom 1,16) en in het opbouwen van de geloofsgemeenschap waar Gods liefde wordt beleefd en dienstbaar uitgedragen, opdat Gods Rijk moge komen.”
De persoon van Jezus Christus stond niet alleen tweeduizend jaar geleden aan het begin van Kerk en christendom. Hij blijft er, als verrezen Heer, in elke tijd opnieuw het levende middelpunt van: gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid (He 13,8). Voor de huidige generaties is Jezus Christus echter vaak een Onbekende, die niet of nauwelijks een rol speelt in hun leven. Daarom zien we het als eerste taak voor onze parochiegemeenschap om Hem weer meer bekend te maken, niet alleen als Iemand die ooit lang geleden geleefd heeft, maar veeleer als Iemand die ons vandaag nabij wil zijn door zijn heilzame kracht en opbouwende liefde.

Jeugd en Jongeren
De pastorale eenheid  heeft als doel de jeugd terug te laten keren naar de kerk om ze een persoonlijke ontmoeting met de liefde van Jezus te laten ervaren. Het geloof van tieners en jongeren dient te worden gevoed en opgebouwd door de viering van de Sacramenten, met name de Eucharistie en het Vormsel en waar mogelijk ook de Biecht, door de verkondiging en verdieping van Gods Woord en door de verbondenheid met leeftijdsgenoten onder leiding van de pastoor en zijn pastoraal team.
We zetten in Life Teen, een doorlopende lijn van catechese voor tieners en jongeren met één tienergroep, één jongerengroep en één gezamenlijke vormselgroep die door het Pastorale Team worden begeleid en die samenwerken met andere groepen binnen de Nieuwe Parochie, met name de locale misdienaargroepen, en buiten de Nieuwe Parochie, met name scholen in het basis- en voortgezet onderwijs, (sport)verenigingen, scoutinggroepen en het studentenpastoraat. De tieners en jongeren kunnen tevens deelnemen aan diocesane, landelijke, Europese en wereldactiviteiten waar men elkaar kan ontmoeten en inspiratie opdoen.  De tienergroepen zijn samengegaan in Life Teen Den Bosch met het doel één grote familie te gaan vormen. Ook de vormselgroep is deel gaan nemen aan Life Teen. Iedereen die ouder is dan 20 jaar kan meehelpen als medewerker en/of doorstromen naar Jong Sint-Jan (20-30 jaar). Het is de bedoeling dat de andere jongerengroepen toegroeien naar Jong Sint-Jan. Voor 30 plussers is er RK 30+ Den Bosch.

Huwelijk en Gezin
De pastorale eenheid wil een gezinsvriendelijke gemeenschap zijn, waar gelovige gezinnen zich thuis kunnen voelen en waar huwelijksparen en gezinnen die op zoek zijn naar zingeving, steun en spiritualiteit terecht kunnen.  Een goede gezamenlijke huwelijksvoorbereiding, die door pastores en gastechtparen samen gedragen wordt, vormt de basis van duurzame huwelijken en hechte gezinnen. In een volgend stadium wil de parochie de echtparen met hun kinderen bijstaan in de verdere geloofsvorming en opvoeding. In de ondersteuning van ouders en kinderen bij de sacramentenvoorbereiding (doopsel, vormsel, 1e communie) willen we niet alleen geloofskennis aandragen, maar ook een weg wijzen om te kunnen groeien in verbondenheid met Christus en zijn Kerkgemeenschap.
De viering van de Eucharistie op zondag, die het hart is van het parochieleven,is in bepaalde kerken, die zich daar beter voor lenen, specifiek gezinsvriendelijk. Het aanbod van kinderwoorddienst, crèche en gezinsvieringen zijn daarvoor goede instrumenten. Het gezamenlijk drinken van koffie, thee of limonade na afloop van de Mis is ook erg bevorderlijk voor de onderlinge gemeenschap en voor het zich thuis voelen van ouders en kinderen. De ouders worden regelmatig op de hoogte gehouden van parochiële bijeenkomsten en vieringen, die voor henzelf en hun kinderen interessant zijn.

Kerk en Samenleving
Als uitgangspunten staan bij christenen centraal: de waardigheid van iedere mens en het recht en de plicht om te leven in vrijheid en verantwoordelijkheid, in verbondenheid met anderen. De morele beginselen die daaruit volgen vragen om sociale verantwoordelijkheid en solidariteit, om subsidiariteit, om een cultuur van overleg en participatie, om aandacht voor arbeid en zorg. Paus Johannes Paulus II heeft aan dit katholieke sociale denken sterk impulsen gegeven. Het woord ‘solidariteit’ staat bij de Paus, op grond van het Evangelie, centraal. Hij omschreef solidariteit  als: “Het vaste en volhardende besluit om zich in te zetten voor het algemeen welzijn van allen en van ieder, omdat wij werkelijk allen verantwoordelijk zijn voor allen”. In zijn encycliek “Caritas in Veritate” onderstreept paus Benedictus XVI nog eens de oproep tot sociale gerechtigheid en ontwikkeling van de gehele mens en de gehele mensheid door zijn voorgangers paus Paulus VI ( Populorum progressio) en paus Johannes Paulus II ( Sollicitudo rei socialis).
Voor wat betreft het terrein van diaconie en missie wil de pastorale eenheid zich richten op de bevordering van de integrale ontwikkeling van de hele mens: fysiek, psychisch en spiritueel. Humanitaire hulp en geloofsverkondiging gaan hand in hand. Wij richten ons op kerkelijk geïnspireerde projecten ver weg ( bisschoppelijke acties) en dichtbij,zoals in het Straatpastoraat. Samenwerking en uitbouw van bestaande diaconie- en M.O.V.-groepen in de parochie achten we van groot belang, evenals de integratie van diaconale actie in vormsel- en communiecatechese. En juist op het terrein van de oecumene is samenwerking met andere christelijke gemeenschappen goed mogelijk op het gebied van dialoog, gebed, sociale acties en evangelisatie. Uitgangspunt van samenwerking is het respect voor de verschillen in andere christelijke denominaties, waarbij we wel steeds de eigen R.K. identiteit bevestigen.

Roeping en vorming
De pastorale eenheid zet in op aandacht voor de roeping van alle gedoopten, de vorming van werkenden in het pastoraat én de vorming van de parochiële vrijwilligers. Het is van belang dat gedoopten hun roeping herkennen, versterken en ontwikkelen. Binnen de parochie zal wanneer dit past in de liturgie, in het jongerenwerk en de catechese een accent worden gelegd op de roeping die God aan de gedoopten heeft gegeven. Zo kan een gezond klimaat groeien waarin ook bijzondere roepingen kunnen ontluiken en zich ontwikkelen.
Iedere leek heeft een bijzondere roeping. Een goede vorming van elke gelovige is daarom noodzakelijk. Alle volwassen parochianen worden uitgenodigd voor de parochiële Alpha-cursus, huiskamergroepen, gebedsgroepen, maandelijkse Inloopavonden, Birgitta-avonden en Bijbelcursussen voor vorming en verdieping van hun geloof. Kinderen worden uitgenodigd voor Parochianen die zich willen inzetten voor het kerkelijk leven in de parochie worden aangemoedigd om zich via het diocesaan vormingscentrum (DVC) gelovig en pastoraal te vormen (o.a. het basisjaar van de diocesane geloofscursus, de basismodule ‘Vrijwilliger in de Kerk’).

Persoonlijk Pastoraat (m.n. zieken en ouderen)
Het pastoraat, als begeleiding en ondersteuning in de persoonlijke geloofsbeleving, is een dimensie die aanwezig is in alle parochiële activiteiten. Te midden van dat alles verdienen diverse doelgroepen een bijzondere aandacht, afgestemd op hun persoonlijke omstandigheden en leeftijd. Hhuisbezoek, dat de afgelopen decennia door schaalvergroting en terugloop van pastores wat in de verdrukking is geraakt, heeft hernieuwde aandacht gekregen. Op dit terrein is samenwerking tussen pastores en gemotiveerde vrijwilligers tot stand gekomen. Naar aanleiding van parochiemissies zijn er nieuwe bezoekgroepen ontstaan, die een welkome aanvulling zijn bij reeds bestaande groepen. Daarnaast zijn er ook parochianen betrokken bij rouwbezoek en rouwverwerking.  Speciale activiteiten voor ouderen en zieken, zoals vieringen en bedevaarten, vinden al plaats en willen we verder ontwikkelen.

Liturgie
In de liturgie beleven we de bron en het hoogtepunt van het kerkelijk leven. Daar is Christus in ons midden, die ons met God en elkaar verbindt. Daar worden we opgenomen in het grote geheel van Gods heilsgeschiedenis met de mensen. Daar krijgen we deel aan Gods reddende liefde, die tijd en plaats overstijgt. Vanwege dit grootse karakter van de viering van de sacramenten en de liturgie vraagt de Kerk dat we met deze schat, die ons is overgeleverd, zorgvuldig omgaan. Juist omdat we in de liturgie ons mogen toevertrouwen aan Gods hand en aan het heilswerk van Jezus Christus, kunnen we de liturgie niet naar onze eigen hand zetten en er een privé-werk van maken. De liturgie geschiedt immers in naam van Christus en de universele, katholieke Kerk. Daarom houden we ons in de parochie aan de liturgische kaders en voorschriften die de Kerk daaromtrent geeft. Binnen die kaders kan er een zekere pluriformiteit zijn, die afgestemd is op bepaalde leeftijdsgroepen en persoonlijke omstandigheden.

Waardige liturgie. We streven naar een waardige en inspirerende liturgie, die recht doet aan het heilsmysterie van Christus en die opbouwend is voor de verzamelde gemeenschap en ieders persoonlijke geloofsleven. Dit alles vraagt telkens weer een herijking en verdieping van onze liturgische vieringen alsook een regelmatige liturgische vorming en catechese, met name voor alle betrokkenen die een rol spelen bij de liturgie, zoals koren, acolieten, misdienaars, lectoren, kosters enz. We zijn dankbaar voor de geëngageerde inzet van zovelen voor een waardige, verzorgde en inspirerende liturgie. In de centrale parochiekerk, de Sint-Jan, wordt het volledige kerkelijke jaar, inclusief de dagelijkse missen, gevierd. Afhankelijk van het aantal beschikbare priesters zullen er ook op andere plaatsen doordeweeks missen worden gevierd.

Boete en verzoening. Het sacrament van boete en verzoening, dat in onze streken grotendeels uit de aandacht verdwenen is, verdient vanwege zijn heilzame werking voor de persoon een vaste plaats in ons parochieleven. Daartoe zal er op bepaalde vaste momenten biechtgelegenheid gegeven worden, en is het verder altijd mogelijk om persoonlijk een afspraak te maken met een priester.

Niet-sacramentele vormen
. Er zijn in onze kerk verschillende niet-sacramentele vormen van gezamenlijk gebed, zang en bezinning mogelijk en ook wenselijk. Deze komen niet in de plaats van de viering van de sacramenten, maar dienen veeleer ter voorbereiding en ter nadere doorwerking van die sacramenten. Te denken valt aan vespervieringen, vieringen van woord en gebed, rozenkransgebed, vieringen van stilte en aanbidding, van lofzang en praise, van genezing en bevrijding en verder ook gebedsgroepen die in kleine kring samenkomen.

Bedevaarten. Bijzondere aandacht verdienen ook de bedevaarten, die al regelmatig vanuit de parochies georganiseerd werden en die ook in de toekomst voortgezet zullen worden. Doordat men het alledaagse leven even achter zich laat en gezamenlijk op weg gaat naar een inspirerende plaats, ondergaan de deelnemers vaak een sterke persoonlijke verdieping en ook een verstevigde onderlinge gemeenschapsband.


Gekoppelde documenten

Beleidsplan H. Maria 2018

teaser gerelateerd document
Beleidsplan H. Maria 2018